Language of document : ECLI:EU:F:2016:178

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (toinen jaosto)

20 päivänä heinäkuuta 2016

Asia F-43/14

Wanda Gaj

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Eläkkeet – Kansallisten eläkeoikeuksien siirtäminen – Hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus – Toimi, joka ei ole virkamiehelle vastainen – Hakemus oikeudenkäyntimenettelyyn liittyvän seikan ratkaisemisesta pääasian käsittelyä aloittamatta – Työjärjestyksen 83 artikla – Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain puuttuvat ja joka on osittain selvästi täysin perusteeton – Työjärjestyksen 81 artikla

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Wanda Gaj vaatii virkamiestuomioistuinta pääasiallisesti kumoamaan yhtäältä Euroopan komission 19.8.2013 tekemän päätöksen, jolla saatettiin päätökseen sen asian käsittely, joka koski hänen ranskalaisessa eläkejärjestelmässä ennen komission palveluksessa aloittamistaan saavuttamiensa eläkeoikeuksien siirtämistä ja toisaalta komission 18.9.2013 tekemän ehdotuksen, jossa vahvistettiin hänen pyynnöstään Europan unionin eläkejärjestelmässä näiden eläkeoikeuksien siirtämisen seurauksena hyvitettävät palvelusvuodet.

Ratkaisu:      Kanne jätetään osaksi tutkimatta ja hylätään osaksi selvästi perusteettomana. Wanda Gaj vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Henkilöstökanne – Virkamiehelle vastainen toimi – Käsite – Ehdotus palvelusvuosien hyvittämisestä ennen unionin palvelukseen tuloa saavutettujen eläkeoikeuksien siirtämiseksi unionin järjestelmään ei ole virkamiehelle vastainen toimi

(Henkilöstösääntöjen 91 artiklan 1 kohta ja liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta)

Palvelusvuosien hyvittämisestä tehdyllä ehdotuksella, joka annetaan tiedoksi virkamiehelle toisessa järjestelmässä saavutettujen eläkeoikeuksien siirtämiseksi Euroopan unionin eläkejärjestelmään, ei ole sitovia oikeusvaikutuksia, jotka vaikuttavat suoraan ja välittömästi sen, jolle se on osoitettu, oikeusasemaan muuttaen sitä selvästi eikä sitä siis voida määritellä henkilöstösääntöjen 91 artiklan 1 kohdan mukaiseksi virkamiehelle vastaiseksi toimeksi.

(ks. 23 kohta)

Viittaukset:

Unionin yleinen tuomioistuin: tuomio 13.10.2015, komissio v. Verile ja Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776, 73 kohta); tuomio 13.10.2015, komissio v. Cocchi ja Falcione (T-103/13 P, EU:T:2015:777, 65 kohta) ja tuomio 13.10.2015, Teughels v. komissio (T-131/14 P, EU:T:2015:778, 69 kohta)