Language of document : ECLI:EU:F:2016:178

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU EURÓPSKEJ ÚNIE
(druhá komora)

z 20. júla 2016

Vec F‑43/14

Wanda Gaj

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Dôchodky – Prevod vnútroštátnych práv na dôchodok – Návrh na započítanie odpracovaných rokov – Akt nespôsobujúci ujmu – Žiadosť o vydanie rozhodnutia pred prejednaním veci samej – Článok 83 rokovacieho poriadku – Žaloba, ktorá je čiastočne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu – Článok 81 rokovacieho poriadku“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu o ESAE na základe jej článku 106a, ktorou Wanda Gaj navrhuje hlavne zrušenie jednak rozhodnutia z 19. augusta 2013, ktorým Európska komisia uzavrela jej spis týkajúci sa prevodu práv na dôchodok, ktoré nadobudla vo francúzskom systéme dôchodkového zabezpečenia pred vstupom do služieb Komisie, a jednak návrhu Komisie z 18. septembra 2013, ktorým sa na jej žiadosť stanovil počet odpracovaných rokov započítaných do systému dôchodkového zabezpečenia Únie vyplývajúci z prevodu uvedených práv na dôchodok

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta ako čiastočne neprípustná a čiastočne zjavne nedôvodná. Wanda Gaj znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania vynaložené Európskou komisiou.

Abstrakt

Žaloby úradníkov – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Návrh na započítanie odpracovaných rokov na účely prevodu práv na dôchodok do systému dôchodkového zabezpečenia Únie nadobudnutých pred vstupom do služieb Únie – Vylúčenie

(Služobný poriadok úradníkov, článok 91 ods. 1 a príloha VIII, článok 11 ods. 2)

Návrh na započítanie odpracovaných rokov predložený úradníkovi na účely prevodu práv na dôchodok do systému dôchodkového zabezpečenia Európskej únie nadobudnutých v rámci iného systému, nemá záväzné právne účinky zasahujúce priamo a bezprostredne do právnej situácie príjemcu tým, že podstatným spôsobom mení jeho právne postavenie, a teda sa nemôže považovať za akt spôsobujúci ujmu v zmysle článku 91 ods. 1 služobného poriadku.

(pozri bod 23)

Odkaz:

Všeobecný súd Európskej únie: rozsudky z 13. októbra 2015, Komisia/Verile a Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, bod 73; Komisia/Cocchi a Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, bod 65; a Teughels/Komisia, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, bod 69