Language of document : ECLI:EU:F:2016:156

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(třetího senátu)

19. července 2016

Věc F‑130/14

Thomas Earlie

v.

Evropský parlament

„Veřejná služba – Úředník – Bývalý úředník – Krácená částka starobního důchodu – Výživné ve prospěch bývalé manželky bývalého úředníka – Příkaz k obstavení majetku vydaný vnitrostátním soudem – Zrušení příkazu – Nový příkaz zavazující bývalého úředníka k poskytnutí instrukcí Parlamentu, aby vyplácel výživné bývalé manželce – Správné instrukce bývalého úředníka – Následné instrukce bývalého úředníka, aby bylo upuštěno od vyplácení jeho bývalé manželce – Odmítnutí výkonu Parlamentem – Rodinné právo – Výlučná pravomoc vnitrostátního soudu – Povinnost loajální spolupráce“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se T. Earlie domáhá zrušení rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 6. prosince 2013, kterým se mění jeho nároky na důchod, jakož i náhrady újmy, kterou údajně utrpěl.

Rozhodnutí:      Žaloba se zamítá. Thomas Earlie ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropským parlamentem. Mary Earlie Gibbons ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Výsady a imunity Evropské unie – Úředníci a zaměstnanci Unie – Podřízení právních vztahů týkajících se soukromého života vnitrostátnímu právu – Výkon rozhodnutí vydaného vnitrostátním soudem v rozvodovém řízení bývalého úředníka – Povinnosti příslušného orgánu

(Služební řád, čl. 23 první pododstavec)

Povinnost bývalého úředníka platit výživné své bývalé manželce, která je stanovena v rozhodnutí vnitrostátního soudu, spadá do soukromoprávních vztahů mezi ním a jiným jednotlivcem, jmenovitě jeho bývalou manželkou. Pokud jde o tyto vztahy, zejména pokud jde o dodržování jeho soukromoprávních povinností, bývalý úředník podléhá, jako kterýkoli jiný jednotlivec, v souladu s čl. 23 prvním pododstavcem služebního řádu v plném rozsahu použitelnému vnitrostátnímu právu.

V této souvislosti je každý orgán na základě povinnosti loajální spolupráce s vnitrostátními soudními orgány povinen vyhovět žádostem o výkon takového rozhodnutí vydaného vnitrostátním soudem, jako je rozhodnutí, kterým se bývalému úředníkovi stanoví povinnost platit jeho bývalé manželce výživné. Tato povinnost loajální spolupráce rovněž implikuje, že orgán, i pokud není přímo adresátem takovéhoto soudního rozhodnutí, jako zaměstnavatel úředníka, který dluží výživné, respektuje ustanovení uvedeného rozhodnutí tím, že nevyhoví žádosti dlužícího úředníka, která je zjevně v rozporu s povinnostmi, které mu byly uloženy přímo dotčeným soudním rozhodnutím, pokud dotyčnému orgánu bylo uvedené rozhodnutí dlužícím úředníkem při jeho výkonu oznámeno.

(viz body 38 a 41)

Odkazy:

Soud prvního stupně: rozsudek ze dne 17. května 2006, Kallianos v. Komise, T‑93/04, EU:T:2006:130, body 48 a 49 a citovaná judikatura