Language of document : ECLI:EU:F:2016:156

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS DOM

(Tredje Afdeling)

19. juli 2016

Sag F-130/14

Thomas Earlie

mod

Europa-Parlamentet

»Personalesag – tjenestemænd – tidligere tjenestemand – indeholdelse i alderspensionen – underholdsbidrag til den tidligere tjenestemands tidligere hustru – kendelse om udlæg vedtaget af en national retsinstans – ophævelse af udlæg – ny kendelse, som pålægger den tidligere tjenestemand at give Parlamentet instruks om at udbetale underholdsbidraget til hans tidligere hustru – overensstemmende instrukser fra den tidligere tjenestemand – efterfølgende instrukser fra den tidligere tjenestemand om at indstille udbetalingerne til hans tidligere hustru – Parlamentets afslag herpå – familieret – den nationale rets enekompetence – forpligtelse til loyalt samarbejde«

Angående:      Søgsmål anlagt i medfør af artikel 270 TEUF, der finder anvendelse på Euratomtraktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder Thomas Earlie har nedlagt påstand om annullation af Europa-Parlamentets afgørelse af 6. december 2013 om ændring af hans pensionsrettigheder og om erstatning af forskellige tab, som han påstår at have lidt.

Udfald:      Europa-Parlamentet frifindes. Thomas Earlie bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Parlamentets omkostninger. Mary Earlie Gibbons bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter – tjenestemænd og øvrige ansatte i Unionen – privatretlige forhold underlagt national ret – opfyldelse af en afgørelse truffet af en national retsinstans i en tidligere tjenestemands skilsmissesag – den pågældende institutions forpligtelser

(Tjenestemandsvedtægten, art. 23, første afsnit)

En tidligere tjenestemands pligt til at betale et underholdsbidrag til sin tidligere ægtefælle, således som fastsat i en afgørelse fra en national retsinstans, henhører under det privatretlige forhold mellem denne og en anden borger, nemlig dennes tidligere ægtefælle. Med hensyn til disse forhold, bl.a. for så vidt angår overholdelsen af tjenestemandens private pligter, jf. vedtægtens artikel 23, første afsnit, er den tidligere tjenestemand, ligesom en hvilken som helst anden borger, fuldstændigt underlagt den gældende nationale ret.

I denne sammenhæng er en institution forpligtet til, i henhold til den pligt til loyalt samarbejde med de nationale retsinstanser, som påhvilker den, at efterkomme anmodninger om opfyldelsen af en afgørelse truffet af en national retsinstans, såsom en afgørelse om, at en tidligere tjenestemand har pligt til at udbetale et underholdsbidrag til sin tidligere ægtefælle. Denne pligt til loyalt samarbejde indebærer ligeledes, at en institution, selv om den ikke direkte er adressat for en sådan retsafgørelse, som arbejdsgiver for den tjenestemand, der skylder underholdsbidraget, overholder den nævnte afgørelses ordlyd ved at afstå fra at imødekomme en ansøgning fra tjenestemanden, som åbenbart er i strid med de forpligtelser, som han direkte er pålagt ved den pågældende retsafgørelse, når den nævnte afgørelse til opfyldelse heraf er blevet fremsendt til den pågældende institution af tjenestemanden.

(jf. præmis 38 og 41)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: dom af 17. maj 2006, Kallianos mod Kommissionen, T-93/04, EU:T:2006:130, præmis 48 og 49 og den deri nævnte retspraksis