Language of document : ECLI:EU:F:2016:156

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO

(kolmas jaosto)

19 päivänä heinäkuuta 2016

Asia F-130/14

Thomas Earlie

vastaan

Euroopan parlamentti

Henkilöstö – Virkamiehet – Entinen virkamies – Vanhuuseläkkeestä tehdyt vähennykset – Entisen virkamiehen entiselle aviopuolisolle maksetut elatusmaksut – Kansallisen tuomioistuimen antama takavarikkomääräys – Takavarikon peruuttaminen – Uusi määräys, joka velvoittaa entisen virkamiehen antamaan parlamentille ohjeen maksaa elatusmaksua entiselle aviopuolisolleen – Entisen virkamiehen antamat ohjeet, jotka ovat uuden määräyksen mukaiset – Entisen virkamiehen myöhemmät ohjeet lakkauttaa elatusavun maksaminen entiselle aviopuolisolleen – Parlamentin kieltäytyminen täytäntöönpanosta – Perheoikeus – Kansallisen tuomioistuimen yksinomainen toimivalta – Lojaalin yhteistyön velvoite

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Thomas Earlie vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan Euroopan parlamentin 6.12.2013 tekemän päätöksen, jolla muutettiin hänen eläkeoikeuksiaan ja korvaamaan eri vahingot, joita hän väittää kärsineensä.

Ratkaisu:      Kanne hylätään. Thomas Earlie vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan parlamentin oikeudenkäyntikulut. Mary Earlie Gibbons vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

Euroopan unionin erioikeudet ja vapaudet – Euroopan unionin virkamiehet ja muu henkilöstö – Yksityiselämän oikeussuhteiden kuuluminen kansallisen oikeuden soveltamisalaan – Kansallisen tuomioistuimen entisen virkamiehen avioero-oikeudenkäynnissä tekemän päätöksen täytäntöönpano – Asianomaisen toimielimen velvollisuudet

(Henkilöstösääntöjen 23 artiklan ensimmäinen kohta)

Entisen virkamiehen velvollisuus maksaa entiselle puolisolleen elatusapua, sellaisena kuin se on ilmaistu kansallisen tuomioistuimen päätöksessä, kuuluu tämän virkamiehen ja toisen yksityisen eli hänen entisen puolisonsa välisiin yksityiselämän oikeussuhteisiin. Näiden suhteiden osalta ja erityisesti kun on kyse heidän yksityiselämänsä velvoitteidensa noudattamisesta, entiseen virkamieheen sovelletaan kaikkien yksityishenkilöiden tavoin henkilöstösääntöjen 23 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti asiassa sovellettavaa kansallista oikeutta.

Tässä asiayhteydessä kaikki toimielimet ovat velvollisia niille kuuluvan sen velvollisuuden mukaisesti, jonka mukaan niiden on toimittava lojaalissa yhteistyössä kansallisten tuomioistuinten kanssa, ryhtymään toimenpiteisiin sellaisten vaatimusten johdosta, jotka koskevat kansallisen tuomioistuimen tekemän päätöksen, jossa ilmoitetaan entisen virkamiehen velvollisuudesta maksaa entiselle puolisolleen elatusapua, kaltaista päätöstä. Tämä lojaalin yhteistyön velvollisuus merkitsee myös, että vaikka toimielin ei ole tällaisen tuomioistuimen tekemän päätöksen suora vastaanottaja, sen on elatusavun maksamiseen velvoitetun virkamiehen työnantajana noudatettava kyseistä päätöstä ja hylättävä kyseisen virkamiehen vaatimus, joka on ilmeisellä tavalla ristiriidassa niiden velvollisuuksien kanssa, jotka hänelle on asetettu suoraan kyseessä olevassa tuomioistuimen tekemässä päätöksessä, kun elatusavun maksamiseen velvoitettu virkamies antoi kyseisen päätöksen tiedoksi asianomaiselle toimielimelle.

(ks. 38 ja 41 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: tuomio 17.5.2006, Kallianos v. komissio (T-93/04, EU:T:2006:130, 48 ja 49 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen)