Language of document : ECLI:EU:F:2016:156

EUROPOS SĄJUNGOS
TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2016 m. liepos 19 d.

(Byla F‑130/14)

Thomas Earlie

prieš

Europos Parlamentą

„Viešoji tarnyba – Pareigūnas – Buvęs pareigūnas – Sumos, kurios išskaičiuojamos iš senatvės pensijos – Išlaikymas, mokamas buvusio pareigūno buvusiai sutuoktinei – Nacionalinio teismo priimtas mokėjimo sustabdymo įsakymas – Mokėjimo sustabdymo panaikinimas – Naujas įsakymas, kuriuo buvęs pareigūnas įpareigojamas nurodyti Parlamentui mokėti išlaikymą jo buvusiai sutuoktinei – Vėlesni buvusio pareigūno nurodymai – Vėlesni buvusio pareigūno nurodymai nutraukti mokėjimą jo buvusiai sutuoktinei – Parlamento atsisakymas vykdyti – Šeimos teisė – Nacionalinio teismo išimtinė kompetencija – Lojalaus bendradarbiavimo pareiga“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo Thomas Earlie prašo panaikinti 2013 m. gruodžio 6 d. Europos Parlamento sprendimą dėl jo pensinių teisių pakeitimo ir atlyginti įvairią tariamai jo patirtą žalą.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. Thomas Earlie padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos Europos Parlamento patirtos bylinėjimosi išlaidos. Mary Earlie Gibbons padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Europos Sąjungos privilegijos ir imunitetai – Sąjungos pareigūnai ir tarnautojai – Nacionalinės teisės taikymas privatiems teisiniams santykiams – Sprendimo, kurį nacionalinis teismas priėmė buvusio pareigūno skyrybų byloje, vykdymas – Susijusios institucijos pareigos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 23 straipsnio pirma pastraipa)

Buvusio pareigūno pareiga mokėti išlaikymą jo buvusiai sutuoktinei, suformuluota nacionalinio teismo sprendime, susijusi su privačiais teisiniais jo ir kito fizinio asmens, t. y. buvusios jo sutuoktinės, santykiais. Kiek tai susiję su šiais santykiais, visų pirma su jo privačių įsipareigojimų vykdymu, kaip matyti iš Pareigūnų tarnybos nuostatų 23 straipsnio pirmos pastraipos, buvusiam pareigūnui, kaip ir bet kuriam kitam fiziniam asmeniui, taikoma galiojanti nacionalinė teisė.

Tokiomis aplinkybėmis kiekviena institucija, remdamasi savo lojalaus bendradarbiavimo su nacionalinėmis teisminėmis institucijomis pareiga, privalo reaguoti į prašymus vykdyti nacionalinių teismų priimtus sprendimus, kaip antai sprendimą, kuriame įtvirtinta buvusio pareigūno pareiga mokėti išlaikymą savo buvusiais sutuoktinei. Ši lojalaus bendradarbiavimo pareiga taip pat reiškia, kad net jeigu institucija nėra tiesioginis tokio teismo sprendimo adresatas, ji, kaip pareigūno, turinčio mokėti išlaikymą, darbdavė, privalo laikytis minėto sprendimo ir atsisakyti patenkinti minėtą išlaikymą turinčio mokėti pareigūno prašymus, akivaizdžiai nesuderinamus su nagrinėjamu sprendimu jam tiesiogiai nustatytomis pareigomis, nes, vykdydamas minėtą sprendimą, išlaikymą turintis mokėti pareigūnas minėtą sprendimą pateikė susijusiai institucijai.

(žr. 38 ir 41 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2006 m. gegužės 17 d. Sprendimo Kallianos / Komisija, T‑93/04, EU:T:2006:130, 48 ir 49 punktai ir juose nurodyta teismo praktika.