Language of document : ECLI:EU:F:2016:156

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(trešā palāta)

2016. gada 19. jūlijā

Lieta F‑130/14

Thomas Earlie

pret

Eiropas Parlamentu

Civildienests – Ierēdnis – Bijušais ierēdnis – Ieturējumi no izdienas pensijas – Uzturlīdzekļi par labu bijušā ierēdņa bijušajai laulātajai – Valsts tiesas izdots rīkojums par mantas arestu – Mantas aresta atcelšana – Jauns rīkojums, ar kuru bijušajam ierēdnim ir noteikts pienākums dot norādījumu Parlamentam izmaksāt uzturlīdzekļus viņa bijušajai laulātajai – Bijušā ierēdņa atbilstoši norādījumi – Bijušā ierēdņa vēlāki norādījumi, lūdzot pārtraukt maksājumus viņa bijušajai laulātajai – Parlamenta izpildes atteikums – Ģimenes tiesības – Valsts tiesas ekskluzīvā kompetence – Lojālas sadarbības pienākums 

Priekšmets      Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas piemērojams EAEKL līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, un ar kuru Thomas Earlie lūdz atcelt Eiropas Parlamenta 2013. gada 6. decembra lēmumu, ar ko ir grozītas viņa pensijas tiesības, kā arī atlīdzināt dažādus viņam iespējami nodarītos kaitējumus

Nolēmums:      Prasību noraidīt. Thomas Earlie sedz savus un atlīdzina Eiropas Parlamenta tiesāšanās izdevumus. Mary Earlie Gibbons sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

Kopsavilkums

Eiropas Savienības privilēģijas un imunitāte – Savienības ierēdņi un darbinieki – Valsts tiesību piemērošana privātās dzīves tiesiskajām attiecībām – Tāda nolēmuma izpilde, ko valsts tiesa ir pieņēmusi bijušā ierēdņa laulības šķiršanas procesā – Attiecīgās iestādes pienākumi

(Civildienesta noteikumu 23. panta pirmā daļa)

Bijušā ierēdņa pienākums maksāt uzturlīdzekļus savai bijušajai laulātajai, kas ir noteikts valsts tiesas nolēmumā, ietilpst personiskās tiesiskās attiecībās starp bijušo ierēdni un kādu citu privātpersonu, proti, viņa bijušo laulāto. Šāda veida attiecībās, tostarp savu personisko saistību ievērošanā, bijušajam ierēdnim atbilstoši Civildienesta noteikumu 23. panta pirmajai daļai tāpat kā jebkurai citai privātpersonai ir absolūti saistošas piemērojamās valsts tiesību normas.

Šajā kontekstā ikvienai iestādei saskaņā ar tai noteikto pienākumu lojāli sadarboties ar valsts tiesu iestādēm ir jāizpilda lūgumi izpildīt valsts tiesas pieņemtu nolēmumu, piemēram, nolēmums, kurā bijušajam ierēdnim ir noteikts pienākums maksāt uzturlīdzekļus savai bijušajai laulātajai. Šis lojālas sadarbības pienākums nozīmē arī to, ka pat tad, ja iestāde nav tieša šāda tiesas nolēmuma adresāte, tai kā ierēdņa, kam ir jāmaksā uzturlīdzekļi, darba devējai ir jāievēro minētais nolēmums, atturoties apmierināt ierēdņa, kam ir jāmaksā uzturlīdzekļi, lūgumu, kurš acīmredzami ir pretrunā pienākumiem, kas viņam tieši ir noteikti attiecīgajā tiesas nolēmumā, ja tā izpildei ierēdnis, kuram ir jāmaksā uzturlīdzekļi, minēto nolēmumu paziņoja attiecīgajai iestādei.

(skat. 38. un 41. punktu)

Atsauce

Pirmās instances tiesa: spriedums, 2006. gada 17. maijs, Kallianos/Komisija, T‑93/04, EU:T:2006:130, 48. un 49. punkts un tajos minētā judikatūra.