Language of document : ECLI:EU:F:2016:156

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
UNII EUROPEJSKIEJ
(trzecia izba)

z dnia 19 lipca 2016 r.

Sprawa F‑130/14

Thomas Earlie

przeciwko

Parlamentowi Europejskiemu

Służba publiczna – Urzędnik – Były urzędnik – Potrącenie z emerytury – Alimenty na rzecz byłej małżonki byłego urzędnika – Postanowienie o zajęciu wydane przez sąd krajowy – Uchylenie zajęcia – Nowe postanowienie zobowiązujące byłego urzędnika do zlecenia Parlamentowi wypłaty alimentów byłej małżonce – Zgodne z tym zlecenie byłego urzędnika – Późniejsze zlecenie przez byłego urzędnika zaprzestania dokonywania wypłat na rzecz jego byłej małżonki – Odmowa wykonania przez Parlament – Prawo rodzinne – Wyłączna właściwość sądu krajowego – Obowiązek lojalnej współpracy

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy art. 106a, w której Thomas Earlie żąda stwierdzenia nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany jego uprawnień emerytalnych, a także odszkodowania za szkodę, jaką w swej ocenie poniósł.

Orzeczenie:      Skarga zostaje oddalona. Thomas Earlie pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Parlament Europejski. Mary Earlie Gibbons pokrywa własne koszty.

Streszczenie

Przywileje i immunitety Unii Europejskiej – Urzędnicy i pracownicy Unii – Podleganie prawu krajowemu w zakresie stosunków prawnych sfery prywatnej – Wykonanie orzeczenia sądu krajowego w postępowaniu rozwodowym byłego urzędnika – Obowiązki zainteresowanej instytucji

(regulamin pracowniczy, art. 23 akapit pierwszy)

Obowiązek wypłaty przez byłego urzędnika alimentów na rzecz jego byłej żony, określony w orzeczeniu sądu krajowego, mieści się w zakresie prywatnych stosunków prawnych między tym urzędnikiem a inną osobą, czyli jego byłą żoną. W odniesieniu do tego rodzaju stosunków, w szczególności jeśli chodzi o przestrzeganie swoich osobistych zobowiązań prawnych, zgodnie z art. 23 akapit pierwszy regulaminu pracowniczego, były urzędnik, jak każdy inna osoba, w pełni podlega obowiązującym przepisom prawa krajowego.

W tym kontekście każda instytucja jest zobowiązana, na podstawie spoczywającego na niej obowiązku lojalnej współpracy z sądami krajowymi, do zastosowania się do żądania wykonania orzeczenia wydanego przez sąd krajowy, takiego jak orzeczenie ustanawiające obowiązek wypłaty przez byłego urzędnika alimentów na rzecz jego byłej żony. Ten obowiązek lojalnej współpracy oznacza także, że nawet jeśli instytucja nie jest bezpośrednio adresatem takiego orzeczenia sądu, to jako pracodawca urzędnika będącego dłużnikiem alimentacyjnym przestrzega rozstrzygnięć tego orzeczenia poprzez odmowę uwzględnienia żądania urzędnika będącego dłużnikiem, które jest wyraźnie sprzeczne ze zobowiązaniami nałożonymi bezpośrednio na urzędnika przez rozpatrywane orzeczenie sądowe, skoro w wykonaniu orzeczenia zostało ono przekazane zainteresowanej instytucji przez urzędnika będącego dłużnikiem.

(zob. pkt 38, 41)

Odesłanie

Sąd Pierwszej Instancji, wyrok z dnia 17 maja 2006 r., Kallianos/Komisja, T‑93/04, EU:T:2006:130, pkt 48, 49 i przytoczone tam orzecznictwo