Language of document : ECLI:EU:F:2016:156

DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(tredje avdelningen)

den 19 juli 2016

Mål F-130/14

Thomas Earlie

mot

Europaparlamentet

”Personalmål – Tjänsteman – Tidigare tjänsteman – Avdrag som görs på pension – Underhåll till förmån för den tidigare tjänstemannens före detta hustru – Beslut om utmätning som fattats av en nationell domstol – Upphävande av utmätningsbeslutet – Nytt beslut i vilket den tidigare tjänstemannen förpliktas att instruera parlamentet att utbetala underhållet till den före detta hustrun – Den tidigare tjänstemannens rättsenliga instruktioner – Den tidigare tjänstemannens äldre instruktioner som syftade till att få utbetalningarna till hans före detta hustru att upphöra – Parlamentets vägran att utföra instruktionerna – Familjerätt – Den nationella domstolens exklusiva behörighet – Skyldighet till lojalt samarbete)”

Saken:      Talan enligt artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Thomas Earlie yrkar dels ogiltigförklaring av Europaparlamentets beslut av den 6 december 2013 om att ändra sökandens pensionsrättigheter, dels skadestånd för skada av olika slag som sökanden påstår sig ha lidit.

Avgörande:      Talan ogillas. Thomas Earlie ska bära sina rättegångskostnader och de kostnader som orsakats Europaparlamentet. Mary Earlie Gibbons ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

Europeiska unionens immunitet och privilegier – Unionens tjänstemän och övriga anställda – Omfattas av nationell rätt för privaträttsliga förhållanden – Verkställande av ett beslut som fattats av en nationell domstol i ett förfarande om äktenskapsskillnad som rör en tidigare tjänsteman – Den berörda institutionens skyldigheter

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 23 första stycket)

En tidigare tjänstemans skyldighet att betala underhåll till sin före detta hustru, såsom fastställts i ett beslut av nationell domstol, hänför sig de privaträttsliga förhållandena mellan den tidigare tjänstemannen och en annan enskild, nämligen hans före detta hustru. För sådana förhållanden, bland annat vad gäller tjänstemännens fullgörande av sina privaträttsliga skyldigheter, omfattas tjänstemannen enligt artikel 23 första stycket i tjänsteföreskrifterna, i likhet med alla andra medborgare, av gällande nationella bestämmelser.

Varje institution är i detta sammanhang skyldig, med iakttagande av dess skyldighet till lojalt samarbete, att bevilja verkställighet av ett beslut som fattats av en nationell domstol, såsom ett beslut i vilket det fastställs en skyldighet för en tidigare tjänsteman att betala underhåll till sin före detta hustru. Denna skyldighet till lojalt samarbete innebär även att en institution, trots att den inte är direkt mottagare av ett sådant domstolsbeslut, i egenskap av den underhållsskyldige tjänstemans arbetsgivare, ska iaktta lydelsen i beslutet genom att avstå ifrån att bifalla en begäran från den underhållsskyldige tjänstemannen som på ett uppenbart sätt strider mot de skyldigheter som direkt ålagts tjänstemannen i det aktuella domstolsbeslutet, när beslutet har överlämnats till den berörda institutionen av den underhållsskyldige tjänstemannen i samband med verkställandet av detsamma.

(se punkterna 38 och 41)

Hänvisning till

Tribunalen: dom av den 17 maj 2006, Kallianos/kommissionen, T‑93/04, EU:T:2006:130, punkterna 48 och 49 och där angiven rättspraxis