Language of document :

2017 m. sausio 25 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Sąd Najwyższy (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa“ / Stowarzyszenie Filmowców Polskich

(Byla C-367/15)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Direktyva 2004/48/EB – 13 straipsnis – Intelektinė ir pramoninė nuosavybė – Pažeidimas – Žalos apskaičiavimas – Valstybės narės teisės aktai – Suma, dvigubai didesnė už paprastai mokamą autorinį atlyginimą)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Najwyższy

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa“

Atsakovė: Stowarzyszenie Filmowców Polskich

Rezoliucinė dalis

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo 13 straipsnį reikia aiškinti taip, kad juo nedraudžiamos nacionalinės teisės nuostatos, kaip antai nagrinėjamos pagrindinėje byloje, pagal kurias pažeistos intelektinės nuosavybės teisės turėtojas gali reikalauti, kad tokią teisę pažeidęs asmuo atlygintų jo patirtą žalą atsižvelgiant į visus svarbius konkretaus atvejo aspektus, arba, neprivalėdamas įrodyti faktinės žalos, reikalauti, kad toks asmuo sumokėtų už tinkamą kompensaciją, kuri būtų mokėtina suteikus leidimą naudoti atitinkamą kūrinį, dvigubai didesnę sumą.

____________

1 OL C 7, 2016 1 11.