Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Nejvyšší správní soud (Den Tjekkiske Republik) den 27. december 2016 – CORPORATE COMPANIES s.r.o. mod Ministerstvo financí ČR

(Sag C-676/16)

Processprog: tjekkisk

Den forelæggende ret

Nejvyšší správní soud

Parter i hovedsagen

Sagsøger: CORPORATE COMPANIES s.r.o.

Sagsøgt: Ministerstvo financí ČR

Præjudicielt spørgsmål

Er personer, der som led i deres erhvervsmæssige virksomhed sælger selskaber, der allerede er registreret i selskabsregisteret og oprettet med henblik på salg (såkaldte »ready-made« selskaber«), og hvis salg gennemføres ved overførelse af ejerandele i det datterselskab, som de sælger, omfattet af anvendelsesområdet for artikel 2, stk. 1, nr. 3), litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF 1 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme sammenholdt med direktivets artikel 3, stk. 7, litra a)?

____________

1     EUT 2005, L 309, s. 15.