Language of document :

Преюдициално запитване от Juzgado de lo Social № 33 de Madrid (Испания), постъпило на 29 декември 2016 г. — Montero Mateos/Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid

(Дело C-677/16)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado de lo Social № 33 de Madrid

Страни в главното производство

Ищец: Montero Mateos

Ответник: Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid

Преюдициален въпрос

Трябва ли клауза 4, параграф 1 от Рамковото споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP), включено в правния ред на Съюза посредством Директива 1999/70 на Съвета на Съюза1 , да се тълкува в смисъл, че прекратяването на срочния трудов договор за „interinidad“, сключен за временно заемане на свободна длъжност, поради изтичане на срока, с оглед на който договорът е сключен между работодателя и работника, представлява обективна причина, поради която в тази хипотеза националният законодател може да не предвиди никакво обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение, при положение че за работник на трудов договор за неопределено време, който се намира в сходно положение и е уволнен по обективни причини, се предвижда обезщетение в размер на възнаграждението за 20 дни за всяка прослужена година?

____________

1 ОВ L 175, 1999 г., стр. 43; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 5, стр. 129.