Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein hallinto-oikeus (Soome) 30. detsembril 2016 – A

(kohtuasi C-679/16)

Kohtumenetluse keel: soome

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Korkein hallinto-oikeus

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: A

Menetluses osales: Espoo kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto

Eelotsuse küsimused

Kas puudega inimestele osutatavate teenuste seaduses ette nähtud isikliku abistaja teenuse sarnane hüvitis tuleb lugeda haigushüvitiseks määruse nr 883/20041 artikli 3 lõike 1 tähenduses?

Kui vastus esimesele küsimusele on eitav, siis kas ELTL artiklites 20 ja 21 ette nähtud liidu kodanike õigus vabalt liikuda ja elada teise liikmesriigi territooriumil on piiratud olukorras, kus puudega inimestele osutatavate teenuste seaduses ette nähtud isikliku abistaja teenuse osutamist teises riigis ei ole eraldi ette nähtud ja hüvitise määramise tingimusi tõlgendatakse nii, et isikliku abistaja teenust ei osutata teises liikmesriigis seal asjaomase inimese 3 aastat kestva, diplomi saamiseks toimuva akadeemilise õppe ajal?

–    Kas hinnangu andmisel omab tähtsust see, et isikliku abistaja teenuse sarnast hüvitist võib Soomes määrata ka muu kohaliku omavalitsuse üksusesse kui inimese alalise elukoha oma, näiteks kui inimene õpib muus Soome kohaliku omavalitsuse üksuses?

–    Kas liidu õiguse seisukohalt omavad hinnangu andmisel tähtsust ÜRO puuetega inimeste konventsiooni artiklist 19 tulenevad õigused?

Kui Euroopa Kohus otsustab teisele eelotsuse küsimusele antavas vastuses, et põhikohtuasjas kõne all olev siseriikliku õiguse tõlgendus kujutab endast vaba liikumise piirangut, siis kas seda piirangut võib siiski õigustada ülekaalukas üldine huvi, mis seondub kohaliku omavalitsuse üksuse kohustusega teostada järelevalvet isikliku abistaja teenuse osutamise üle ja võimalusega valida kõige kohasem abi osutamise viis ning puudega inimestele osutatavate teenuste seaduse kohase isikliku abistaja teenuse osutamise süsteemi ühtsuse ja tõhususe säilitamisega?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprill 2004. aasta määrus (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta (ELT 2004, L 166, lk 1, ELT eriväljaanne 05/005, lk 72).