Language of document : ECLI:EU:F:2016:189

EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOLS BESLUT

(första avdelningen)

den 1 augusti 2016

Mål F‑39/13

Jolanta Sajewicz-Świackiewcz

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Pensioner – Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna – Överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats enligt andra system – Beslut om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår enligt de nya genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna – Artikel 81 i rättegångsreglerna – Uppenbart att talan ska ogillas”

Saken:      Talan väckt med stöd av artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, varigenom Jolanta Sajewicz-Świackiewcz har yrkat ogiltigförklaring av Europeiska kommissionens beslut om tillgodoräknande av pensionsrättigheter inom ramen för Europeiska unionens pensionssystem som förvärvats innan denne trädde i unionens tjänst och, i den mån det är nödvändigt, av beslutet om avslag på klagomålet.

Avgörande:      Talan ogillas såsom uppenbart ogrundad. Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Institutionernas rättsakter – Tillämpning i tiden – Omedelbar tillämpning av den nya regeln på framtida verkningar av situationer som uppstått under den tidigare regelns giltighetstid – Antagande av nya allmänna genomförandebestämmelser för artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna – Tillämpning på överföringar av förvärvade pensionsrättigheter som begärdes innan den nya regeln antogs, men vilka genomfördes efter dess ikraftträdande – Åsidosättande av förvärvade rättigheter och principen om berättigade förväntningar – Föreligger inte

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga VIII, artikel 11.2)

2.      Tjänstemän – Pensioner – Pensionsrättigheter som förvärvats innan personen i fråga trädde i unionens tjänst – Överföring till unionens pensionssystem – Antagande av nya allmänna genomförandebestämmelser för artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna – Skillnad i behandling mellan de tjänstemän som fått kapitalvärdet för deras pensionsrättigheter överfört till unionens system före respektive efter det att nämnda bestämmelser trädde i kraft – Åsidosättande av principen om likabehandling – Föreligger inte

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga VIII, artikel 11.2)

1.      Tillämpningen av nya allmänna genomförandebestämmelser till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna på en överföring av pensionsrättigheter som förvärvats i ett annat pensionssystem vilken begärdes innan antagandet av dessa genomförandebestämmelser, men genomfördes efter deras ikraftträdande, strider inte mot artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Enligt en allmänt erkänd princip, och om inte annat har föreskrivits, är en ny bestämmelse omedelbart tillämplig på de situationer som kommer att uppkomma och på de framtida verkningarna av situationer som, även om de inte är definitiva, har uppkommit under den gamla bestämmelsens giltighetstid. Det förhåller sig endast annorlunda i situationer som har uppkommit och blivit slutgiltiga medan den tidigare gällande regeln var i kraft, varvid förvärvade rättigheter har uppstått. En rättighet ska anses förvärvad om orsaken till rättigheten inträffade före lagändringen. Så är emellertid inte fallet om rättigheten har sin grund i en orsak som inte inträffade under den tid då den ändrade lagstiftningen fortfarande gällde.

Dels utgör inte artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna hinder för att de nya genomförandebestämmelserna tillämpas direkt.

Dels innebär vare sig den omständigheten att den tjänsteman eller anställd som har ingett en ansökan om överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats inom ramen för ett annat pensionssystem, erhåller ett erbjudande om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår eller ännu mindre endast den omständigheten att en sådan ansökan inges att den berörda personens rättsliga situation påverkas. Det förelåg således, för en tjänsteman eller en anställd, inte några förvärvade rättigheter som skulle kunna åsidosättas genom tillämpningen av de nya genomförandebestämmelserna.

Vidare har en tjänsteman eller en anställd rätt att tillgodoräkna pensionsgrundande tjänsteår fullt ut först när kapitalvärdet för deras pensionsrättigheter från ett annat system överförts till unionens system.

(se punkterna 32–35 och 37)

Hänvisning till

Tribunalen: dom av den 13 oktober 2015, kommissionen/Verile och Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punkterna 151–154 och där angiven rättspraxis.

2.      De nya allmänna genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna, vilka föranledde en skillnad i behandling mellan de tjänstemän som fått kapitalvärdet för de pensionsrättigheter som de förvärvat i ett annat system överfört till unionens system före respektive efter det att nämnda bestämmelser trädde i kraft, innebär inte att institutionen åsidosatt likabehandlingsprincipen, eftersom skillnaden i behandling avser tjänstemän som inte tillhör en och samma kategori.

De tjänstemän, vilkas kapital motsvarande de rättigheter som de har förvärvat i ett annat system ännu inte har överförts till unionens pensionssystem vid tidpunkten för de nya bestämmelsernas ikraftträdande, befinner sig nämligen inte i samma rättsliga situation som de tjänstemän, vilkas tidigare förvärvade pensionsrättigheter redan har överförts i form kapital till unionens pensionssystem och beträffande vilka ett beslut om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår har antagits. Förstnämnda tjänstemän har fortfarande kvar pensionsrättigheter i ett annat system, medan det beträffande den andra kategorin av tjänstemän redan har skett en överföring av kapital som medfört en utsläckning av deras pensionsrättigheter och ett motsvarande tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår i unionens pensionssystem.

Skillnaden i behandling berodde dessutom på en objektiv faktor som var oberoende av kommissionens vilja, det vill säga den skyndsamhet med vilken det berörda externa pensionssystemet hade handlagt den berördes begäran om kapitalöverföring.

(se punkt 42)

Hänvisning till

Tribunalen: dom av den 13 oktober 2015, kommissionen/Verile och Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punkterna 177–180