Language of document : ECLI:EU:F:2016:205

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS (teine koda)

29. august 2016

Liidetud kohtuasjad F‑106/13 DEP ja F‑25/14 DEP

DD

versus

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)

Avalik teenistus – Menetlus – Kohtukulude kindlaksmääramine

Ese:      Kohtukulude kindlaksmääramise taotlus, mille DD esitas pärast Avaliku Teenistuse Kohtu 8. oktoobri 2015. aasta otsust DD vs. FRA (F‑106/13 ja F‑25/14, EU:F:2015:118, mille peale on esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Liidu Üldkohtusse, kohtuasi T‑742/15 P).

Otsus:      Määrata DD‑le Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) poolt kohtuasjades F‑106/13 ja F‑25/14 hüvitamisele kuuluvate kulude kogusumma järgmiselt: esiteks 20 643 eurot hageja makstud advokaaditasu eest koos sellelt summalt tasumisele kuuluva käibemaksuga, ja teiseks 79,80 eurot hageja poolt tema advokaatide Luxembourgi kohtuistungile sõitmiseks kulunud rongi- ja taksokulude eest. Punktis 1 nimetatud summadele lisandub alates käesoleva kohtumääruse kättesaamisest kuni tegeliku tasumiseni viivitusintress määras, mis arvutatakse Euroopa Keskpanga poolt peamistele refinantseerimistoimingutele kehtestatud määra alusel, mis kehtib maksetähtaja kuu esimesel päeval, suurendatuna 2% võrra.

Kokkuvõte

1.      Kohtumenetlus – Kohtukulud – Hüvitamisele kuuluvate kulude vaidlustamine – Mõiste – Sellise nõude puudumine, et pool, kellelt kohtukulud välja mõistetakse, esitab kohtukulude hüvitamise taotluse suhtes vastuväite

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 106 lõige 1)

2.      Kohtumenetlus – Kohtukulud – Kindlaksmääramine – Hüvitamisele kuuluvad kulud – Mõiste – Arvestatavad asjaolud

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 105 punkt c)

3.      Kohtumenetlus – Kohtukulud – Kindlaksmääramine – Hüvitamisele kuuluvad kulud – Mõiste – Kohtueelse menetluse raames tehtud kulutused – Väljajätmine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 105 punkt c)

4.      Kohtumenetlus – Kohtukulud – Kindlaksmääramine – Hüvitamisele kuuluvad kulud – Poolte vältimatud kulud – Reisi- ja elamiskulud, mis pole seotud poolte advokaatidega – Tagasimaksmise tingimused

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 105 punkt c)

5.      Kohtumenetlus – Kohtukulud – Kindlaksmääramine – Hüvitamisele kuuluvad kulud – Hinnangu andmine peamiselt vastavas kohtumenetluses objektiivselt vältimatuks peetava töötundide koguarvu alusel

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 105 punkt c)

6.      Kohtumenetlus – Kohtukulud – Kindlaksmääramine – Viivitusintress

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 69)

1.      Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 106 lõikes 1 on sätestatud, et kui hüvitatavate kulude üle tekib vaidlus, lahendab nimetatud kohus selle huvitatud poole taotlusel ja pärast vastaspoole seisukohtade ärakuulamist määrusega, mis ei kuulu edasikaebamisele.

Vältimaks seda, et kaoks nimetatud sättes ette nähtud sellise menetluse kasulik mõju, mille eesmärk on menetlusega seotud kohtukulude kohta lõpliku otsuse tegemine, ei saa nõustuda seisukohaga, et vaidlus nimetatud artikli tähenduses tekib ainult siis, kui kohtuvaidluse võitnud poole esitatud hüvitamise taotluse saanud pool on sellele sõnaselgelt ja täielikult vastu.

(vt punktid 31 ja 32)

Viited:

Euroopa Liidu Üldkohus: kohtumäärused, 25.3.2014, Marcuccio vs. komisjon, T‑126/11 P‑DEP, EU:T:2014:171, punkt 13; ja 11.12.2014, Longinidis vs. Cedefop, T‑283/08 P‑DEP, EU:T:2014:1083, punkt 13.

2.      Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 105 punkti c alusel on hüvitamisele kuuluvad kulud „menetlusega seotud vältimatud poolte kulud, eelkõige sõidu- ja elamiskulud ning esindaja-, nõustaja- või advokaaditasud.“ Nimetatud sättest tuleneb, et hüvitamisele kuuluvad kulud on piiratud ühest küljest kuludega, mis on seotud menetlusega nimetatud kohtus, ja teisest küljest sellel eesmärgil tehtud vältimatute kuludega.

Liidu kohtul puudub õigus määrata kindlaks poolte poolt oma advokaatidele makstava tasu suurus, ent ta võib kindlaks määrata summa, mis tuleb kohtukulude tasumise eest vastutaval poolel hüvitada. Kohtukulude kindlaksmääramise taotluse üle otsustamisel ei pea liidu kohus arvestama siseriiklikke kehtivaid advokaadi tasumäärasid ega mis tahes selle kohta sõlmitud kokkulepet huvitatud poole ja tema esindajate või nõustajate vahel.

Tasumäärasid reguleerivate liidu õigusnormide puudumisel tuleb kohtul vabalt hinnata juhtumi asjaolusid, arvestades kohtuvaidluse eesmärki ja olemust, selle olulisust liidu õiguse seisukohalt, samuti kohtuasja keerukust, esindajate või nõustajate tehtud töö mahtu kohtumenetluses ja poolte majanduslikke huve menetluses.

Avaliku Teenistuse Kohus arvestab hüvitatavate kohtukulude summat kindlaks määrates kõigi kohtuasja asjaoludega kuni kohtukulude kindlaksmääramise kohtumääruse tegemiseni, sh kohtukulude kindlaksmääramise kohtumäärusega seotud vältimatute kuludega.

(vt punktid 35–38)

Viited:

Euroopa Liidu Üldkohus: kohtumäärus, 23.3.2012, Kerstens vs. komisjon, T‑498/09 P‑DEP, EU:T:2012:147, punkt 15.

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtumäärused, 10.11.2009, X vs. parlament, F‑14/08 DEP, EU:F:2009:149, punkt 22; 26.4.2010, Schönberger vs. parlament, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, punktid 23 ja 24, ja 27.9.2011, De Nicola vs. EIP, F‑55/08 DEP, EU:F:2011:155, punkt 41.

3.      Kohtukulude kindlaksmääramist puudutavas menetluses ei kuulu hüvitamisele tasu, mida tuleb maksta advokaadi osutatud teenuste eest kohtueelses menetluses, välja arvatud erandjuhud.

(vt punkt 39)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtuotsus, 28.10.2010, Cerafogli vs. EKP, F‑23/09, EU:F:2010:138, punkt 63.

4.      Reisi- ja elamiskulud, mis pole seotud hageja advokaadiga, vaid teiste isikutega, hüvitatakse vaid juhul, kui nende isikute kohalviibimine oli menetluse huvides vältimatu.

(vt punkt 40)

Viide:

Esimese Astme Kohus: kohtumäärus, 8.7.1998, Eugénio Branco vs. komisjon, T‑85/94 (92) ja T‑85/94 (122) (92), EU:T:1998:156, punkt 24 ja seal viidatud kohtupraktika.

5.      Kulude hüvitamist taotleva poole esitatud kuluarvestus ei ole liidu kohtule siduv, vaid kohtu ülesanne on võtta arvesse üksnes nende töötundide koguarv, mis näivad objektiivselt olevat menetluse jaoks vältimatud.

(vt punkt 45)

Viited:

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtumäärused, 26.4.2010, Schönberger vs. parlament, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, punkt 29; ja 25.10.2012, Missir Mamachi di Lusignano vs. komisjon, F‑50/09 DEP, EU:F:2012:147, punkt 21.

6.      Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 106 alusel kuulub Avaliku Teenistuse Kohtu ainupädevusse tema poolt tehtud kohtukulude hüvitamise otsuse osas viivitusintressi maksmise kohustuse tuvastamine ning kohaldatava määra kindlaksmääramine.

(vt punkt 61)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtumäärus, 24.10.2014, Marcuccio vs. komisjon, F‑14/10 DEP, EU:F:2014:240, punkt 32.