Language of document : ECLI:EU:F:2016:205

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
UNII EUROPEJSKIEJ
(druga izba)

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Sprawy połączone F‑106/13 DEP i F‑25/14 DEP

DD

przeciwko

Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

Służba publiczna – Postępowanie – Ustalenie kosztów

Przedmiot:      Wniosek o ustalenie kosztów, złożony przez DD w następstwie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej dnia 8 października 2015 r., DD/FRA (F‑106/13 i F‑25/14, EU:F:2015:118, odwołanie w toku przed Sądem Unii Europejskiej, sprawa T‑742/15 P).

Orzeczenie:      Całkowitą wysokość kosztów podlegających zwrotowi na rzecz DD przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej tytułem kosztów podlegających zwrotowi w sprawach F‑106/13 i F‑25/14 ustala się, po pierwsze, na kwotę 20 643 EUR w zakresie kosztów wynagrodzenia adwokatów skarżącego, powiększonej o VAT należny od tej kwoty, a po drugie, na kwotę 79,80 EUR w zakresie kosztów przejazdów pociągiem i taksówką, poniesionych przez skarżącego w związku z podróżą jego adwokatów do Luksemburga celem udziału w rozprawie. Do kwot określonych w pkt 1 dolicza się odsetki za zwłokę od dnia doręczenia niniejszego postanowienia do dnia faktycznej zapłaty, w oparciu o stawkę ustaloną przez Europejski Bank Centralny dla podstawowych operacji refinansujących, obowiązującą pierwszego dnia miesiąca wymagalności płatności, podwyższoną o 2 punkty.

Streszczenie

1.      Postępowanie sądowe – Koszty – Spór w zakresie kosztów podlegających zwrotowi – Pojęcie – Brak wymogu sprzeciwienia się przez stronę obciążoną kosztami żądaniu zwrotu kosztów

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 106 § 1)

2.      Postępowanie sądowe – Koszty – Ustalenie – Koszty podlegające zwrotowi – Pojęcie – Okoliczności, jakie należy wziąć pod uwagę

[regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 105 lit. c)]

3.      Postępowanie sądowe – Koszty – Ustalenie – Koszty podlegające zwrotowi – Pojęcie – Koszty poniesione w ramach postępowania poprzedzającego wniesienie skargi – Wyłączenie

[regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 105 lit. c)]

4.      Postępowanie sądowe – Koszty – Ustalenie – Koszty podlegające zwrotowi – Niezbędne wydatki poczynione przez strony – Koszty podróży i pobytu osób innych niż adwokaci lub radcy prawni stron – Warunki zwrotu

[regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 105 lit. c)]

5.      Postępowanie sądowe – Koszty – Ustalenie – Koszty podlegające zwrotowi – Ocena z uwzględnieniem głównie całkowitej liczby godzin pracy obiektywnie niezbędnych w związku z postępowaniem

[regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 105 lit. c)]

6.      Postępowanie sądowe – Koszty – Ustalenie – Odsetki za zwłokę

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 81)

1.      Zgodnie z art. 106 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej w razie sporu dotyczącego kosztów podlegających zwrotowi Sąd ten, na wniosek zainteresowanej strony i po wysłuchaniu uwag strony przeciwnej, wydaje postanowienie niepodlegające zaskarżeniu.

Wobec powyższego, aby nie pozbawić skuteczności postępowania przewidzianego w tym przepisie, którego celem jest wydanie ostatecznego orzeczenia w sprawie kosztów postępowania, nie można przyjąć, że spór w rozumieniu tego artykułu powstaje tylko w przypadku, gdy strona, do której strona wygrywającą sprawę skierowała żądanie zwrotu poniesionych kosztów, sprzeciwia się temu żądaniu w sposób wyraźny i całkowity.

(zob. pkt 31, 32)

Odesłanie

Sąd Unii Europejskiej, postanowienia: z dnia 25 marca 2014 r., Marcuccio/Komisja, T‑126/11 P-DEP, EU:T:2014:171, pkt 13; z dnia 11 grudnia 2014 r., Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P-DEP, EU:T:2014:1083, pkt 13

2.      Zgodnie z art. 105 lit. c) regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej za koszty podlegające zwrotowi uważa się „niezbędne wydatki poczynione przez strony w związku z postępowaniem, w szczególności koszty podróży i pobytu, a także wynagrodzenia pełnomocników, doradców oraz adwokatów lub radców prawnych”. Z przepisu tego wynika, że koszty podlegające zwrotowi są ograniczone, po pierwsze, do kosztów poczynionych przez strony w związku z postępowaniem przed omawianym Sądem, oraz po drugie, do kosztów, które były w związku z tym niezbędne.

W tym względzie sąd Unii jest uprawniony do ustalania nie wynagrodzenia należnego od stron ich własnym adwokatom lub radcom prawnym, lecz kwoty, do której to wynagrodzenie może podlegać zwrotowi przez stronę obciążoną kosztami postępowania. Rozstrzygając w przedmiocie wniosku o ustalenie kosztów, sąd Unii nie musi brać pod uwagę krajowych taryf ustalających wysokość wynagrodzenia adwokatów lub radców prawnych ani ewentualnej umowy w tym zakresie między zainteresowaną stroną a jej pełnomocnikami lub doradcami.

W braku przepisów o charakterze taryfowym w prawie Unii sąd winien swobodnie ocenić okoliczności danego przypadku, uwzględniając przedmiot i charakter sporu, jego znaczenie z punktu widzenia prawa Unii, a także stopień trudności sprawy, nakład pracy wymagany w postępowaniu spornym od biorących udział w sprawie pełnomocników lub doradców oraz interes ekonomiczny, jaki strony miały w sporze.

Ustalając koszty podlegające zwrotowi, Sąd do spraw Służby Publicznej ma na uwadze wszystkie okoliczności sprawy do chwili wydania postanowienia ustalającego koszty, w tym niezbędne wydatki związane z postępowaniem w sprawie ustalenia kosztów.

(zob. pkt 35–38)

Odesłanie

Sąd Unii Europejskiej, postanowienie z dnia 23 marca 2012 r., Kerstens/Komisja, T‑498/09 P, EU:T:2012:147, pkt 15

Sąd do spraw Służby Publicznej, postanowienia: z dnia 10 listopada 2009 r., X/Parlament, F‑14/08 DEP, EU:F:2009:149, pkt 22; z dnia 26 kwietnia 2010 r., Schönberger/Parlament, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, pkt 23, 24; z dnia 27 września 2011 r., De Nicola/EBI, F‑55/08 DEP, EU:F:2011:155, pkt 41

3.      W ramach sporów w przedmiocie ustalenia kosztów, poza wyjątkowymi okolicznościami, wynagrodzenie należne za usługi świadczone przez adwokata na etapie postępowania poprzedzającego wniesienie skargi nie stanowi kosztów podlegających zwrotowi.

(zob. pkt 39)

Odesłanie

Sąd do spraw Służby Publicznej, wyrok z dnia 28 października 2010 r., Cerafogli/EBC, F‑23/09, EU:F:2010:138, pkt 63

4.      Koszty podróży i pobytu poniesione przez osoby inne niż adwokat lub radca prawny skarżącego nie podlegają zwrotowi, chyba że obecność tych osób była niezbędna dla postępowania.

(zob. pkt 40)

Odesłanie

Sąd Pierwszej Instancji, postanowienie z dnia 8 lipca 1998 r., postanowienie Eugénio Branco/Komisja, T‑85/94 (92) i T‑85/94 (122) (92), EU:T:1998:156, pkt 24 i przytoczone tam orzecznictwo

5.      Sąd Unii nie jest związany zestawieniem kosztów przedłożonym przez stronę, która ma odzyskać koszty, lecz jego zadaniem jest jedynie uwzględnienie całkowitej liczby godzin pracy, jaka może wydać się obiektywnie niezbędna do celów prowadzenia postępowania.

(zob. pkt 45)

Odesłanie

Sąd do spraw Służby Publicznej, postanowienia: z dnia 26 kwietnia 2010 r., Schönberger/Parlament, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, pkt 29; z dnia 25 października 2012 r., Missir Mamachi di Lusignano/Komisja, F‑50/09 DEP, EU:F:2012:147, pkt 21

6.      Na mocy art. 106 regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej Sąd ten jest wyłącznie właściwy do stwierdzenia obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę od zasądzonych przez siebie kosztów oraz do ustalenia ich stopy.

(zob. pkt 61)

Odesłanie

Sąd do spraw Służby Publicznej, postanowienie z dnia 24 października 2014 r., Marcuccio/Komisja, F‑14/10 DEP, EU:F:2014:240, pkt 32