Language of document : ECLI:EU:F:2016:205

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE
EVROPSKE UNIJE
(drugi senat)

z dne 29. avgusta 2016

Združeni zadevi F‑106/13 DEP in F‑25/14 DEP

DD

proti

Agenciji Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

„Javni uslužbenci – Postopek – Odmera stroškov“

Predmet:      Predlog za odmero stroškov, ki ga je na podlagi sodbe Sodišča za uslužbence z dne 8. oktobra 2015, DD/FRA (F‑106/13 in F‑25/14, EU:F:2015:118, predmet pritožbe pred Splošnim sodiščem Evropske unije, zadeva T‑742/15 P), vložil DD.

Odločitev: Skupni znesek stroškov, ki jih mora Agencija Evropske unije za temeljne pravice povrniti DD iz naslova stroškov, ki se lahko povrnejo, v zadevah F‑106/13 in F‑25/14, znaša, prvič, 20.643 EUR za stroške nagrad odvetnikom tožeče stranke, povečan za DDV na ta znesek, in, drugič, 79,80 EUR za stroške vlaka in taksija, ki jih je tožeča stranka zaradi obravnave priglasila kot potne stroške svojih odvetnikov v Luxembourgu. Zneskoma, navedenima v točki 1se pripišejo zamudne obresti od datuma vročitve tega sklepa do datuma dejanskega plačila, in sicer po obrestni meri, ki jo je Evropska centralna banka določila za operacije glavnega refinanciranja in velja prvi dan meseca, v katerem zapade plačilo, povečani za dve odstotni točki.

Povzetek

1.      Sodni postopek – Stroški – Spor glede stroškov, ki se lahko povrnejo – Pojem – Neobstoj zahteve po zavrnitvi predloga za povračilo s strani stranke, ki ji je naloženo plačilo stroškov

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 106(1))

2.      Sodni postopek – Stroški – Odmera – Stroški, ki se lahko povrnejo – Pojem – Dejavniki, ki jih je treba upoštevati

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 105(c))

3.      Sodni postopek – Stroški – Odmera – Stroški, ki se lahko povrnejo – Pojem – Stroški, ki so nastali v okviru predhodnega postopka – Izključitev

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 105(c))

4.      Sodni postopek – Stroški – Odmera – Stroški, ki se povrnejo – Nujni izdatki, ki jih imajo stranke – Potni stroški in dnevnice oseb, ki niso odvetniki strank – Pogoji za povračilo stroškov

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 105(c))

5.      Sodni postopek – Stroški – Odmera – Stroški, ki se lahko povrnejo – Ocena zlasti na podlagi skupnega števila delovnih ur, objektivno nujnih za postopek

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 105(c))

6.      Sodni postopek – Stroški – Odmera – Zamudne obresti

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 106)

1.      Člen 106(1) Poslovnika Sodišča za uslužbence določa, da če nastane spor glede stroškov, ki se lahko povrnejo, navedeno sodišče na predlog zadevne stranke in po opredelitvi nasprotne stranke odloči s sklepom, zoper katerega ni pravnega sredstva.

Da bi se torej izognili odvzemu polnega učinka postopka, določenega v navedenem členu, ni mogoče sprejeti, da spor v smislu navedenega člena nastane le, kadar stranka, na katero je uspela stranka naslovila predlog za povračilo stroškov, temu predlogu izrecno in v celoti nasprotuje.

(Glej točki 31 in 32.)

Napotitev na:

Splošno sodišče Evropske unije: sklepa z dne 25. marca 2014, Marcuccio/Komisija, T‑126/11 P-DEP, EU:T:2014:171, točka 13, in z dne 11. decembra 2014, Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P-DEP, EU:T:2014:1083, točka 13.

2.      V skladu s členom 105(c) Poslovnika Sodišča za uslužbence štejejo za stroške, ki se lahko povrnejo, „nujni izdatki, ki jih imajo stranke zaradi postopka, predvsem potni stroški in dnevnice ter nagrada agentov, svetovalcev ali odvetnikov strank“. Iz te določbe izhaja, da so stroški, ki se lahko povrnejo, omejeni, prvič, na stroške, ki so nastali zaradi postopka pred navedenim sodiščem, in, drugič, na nujne izdatke, ki so bili za to potrebni.

V tem oziru sodišče Unije ni pristojno za odmero nagrad, ki jih morajo stranke plačati svojim odvetnikom, temveč je pristojno za določitev višine plačil, ki se lahko izterjajo od stranke, ki se ji naloži plačilo stroškov. Sodišču Unije pri odločanju o predlogu za odmero stroškov ni treba upoštevati nacionalne tarife, ki določa nagrade odvetnikom, niti morebitnega sporazuma, ki ga v zvezi s tem sklenejo zadevna stranka in njeni agenti ali svetovalci.

Če v pravu Unije ni predpisov o tarifah, mora sodišče samo presoditi podatke o zadevi ob upoštevanju predmeta in narave spora, njegovega pomena z vidika prava Unije ter težavnosti zadeve, obsega dela, ki ga je sodni postopek lahko zahteval od agentov ali svetovalcev, in ekonomskih interesov, ki jih je spor imel za stranke.

Sodišče za uslužbence ob določitvi tega, kateri stroški se lahko povrnejo, upošteva vse okoliščine zadeve do sprejema sklepa o odmeri stroškov, vključno z nujnimi izdatki, ki nastanejo v postopku odmere stroškov.

(Glej točke od 35 do 38.)

Napotitev na:

Splošno sodišče Evropske unije: sklep z dne 23. marca 2012, Kerstens/Komisija, T‑498/09 P-DEP, EU:T:2012:147, točka 15;

Sodišče za uslužbence: sklepi z dne 10. novembra 2009, X/Parlament, F‑14/08 DEP, EU:F:2009:149, točka 22; z dne 26. aprila 2010, Schönberger/Parlament, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, točki 23 in 24, in z dne 27. septembra 2011, De Nicola/EIB, F‑55/08 DEP, EU:F:2011:155, točka 41.

3.      V okviru postopka odmere stroškov, razen v izjemnih okoliščinah, nagrade, ki jih je treba plačati za odvetniške storitve na stopnji predhodnega postopka, ne pomenijo stroškov, ki se povrnejo.

(Glej točko 39.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: sodba z dne 28. oktobra 2010, Cerafogli/ECB, F‑23/09, EU:F:2010:138, točka 63.

4.      Potni stroški in dnevnice oseb, ki niso odvetniki tožeče stranke, se ne povrnejo, razen če je bila prisotnost teh oseb nujna za postopek.

(Glej točko 40.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: sklep z dne 8. julija 1998, Eugénio Branco/Komisija, T‑85/94 (92) in T‑85/94 (122) (92), EU:T:1998:156, točka 24 in navedena sodna praksa.

5.      Obračun, ki ga predloži stranka, ki želi izterjati stroške, za sodišče Unije ni zavezujoč, temveč mora ta upoštevati samo skupno število delovnih ur, ki jih je mogoče objektivno šteti za nujne v postopku.

(Glej točko 45.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: sklepa z dne 26. aprila 2010, Schönberger/Parlament, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, točka 29, in z dne 25. oktobra 2012, Missir Mamachi di Lusignano/Komisija, F‑50/09 DEP, EU:F:2012:147, točka 21.

6.      V skladu s členom 106 Poslovnika Sodišča za uslužbence je to izključno pristojno za ugotavljanje obveznosti plačila zamudnih obresti v zvezi z naložitvijo stroškov, ki jo izreče Sodišče za uslužbence, in za določitev obrestne mere, ki se uporabi.

(Glej točko 61.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: sklep z dne 24. oktobra 2014, Marcuccio/Komisija, F‑14/10 DEP, EU:F:2014:240, točka 32.