Language of document : ECLI:EU:F:2016:195

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS KENDELSE
(Første Afdeling)

2. august 2016

Sag F-146/12

Anne Mommer

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – tjenestemænd – pensioner – overførsel til Unionens pensionsordning af pensionsrettigheder optjent i henhold til andre ordninger – forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår – akt, der ikke indeholder et klagepunkt – åbenbart, at søgsmålet skal afvises«

Angående:      Søgsmål anlagt i medfør af artikel 270 TEUF, der finder anvendelse på Euratomtraktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder Anne Mommer principalt har nedlagt påstand om annullation af Europa-Kommissionens afgørelse af 16. februar 2012, hvori denne efter hendes anmodning endeligt fastsatte antallet af pensionsgivende tjenesteår i Den Europæiske Unions pensionsordning som følge af overførslen af de pensionsrettigheder, som hun havde optjent i andre pensionsordningen inden tiltrædelsen af Unionens tjeneste.

Udfald:      Sagen afvises. Hver part bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemandssager – akt, der indeholder et klagepunkt – begreb – forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår med henblik på overførsel af pensionsrettigheder, optjent inden indtræden i Unionens tjeneste, til Unionens pensionsordning – ikke omfattet

(Tjenestemandsvedtægten, art. 91, stk. 1)

Et forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår, som fremsendes til en tjenestemand efter dennes anmodning med henblik på overførsel af de pensionsrettigheder, som er optjent i et andet system, til Den Europæiske Unions pensionsordning, frembringer ikke retligt bindende virkninger, der direkte og umiddelbart berører adressatens retsstilling gennem en væsentlig ændring af hans retsstilling. Følgelig udgør det ikke en bebyrdende retsakt som omhandlet i vedtægtens artikel 91, stk. 1.

(jf. præmis 18)

Henvisning til:

Den Europæiske Unions Ret: domme af 13. oktober 2015, Kommissionen mod Verile og Gjergji, T-104/14 P, EU:T:2015:776, præmis 73, Kommissionen mod Cocchi og Falcione, T-103/13 P, EU:T:2015:777, præmis 65, og Teughels mod Kommissionen, T-131/14 P, EU:T:2015:778, præmis 69