Language of document : ECLI:EU:F:2016:195

BESCHIKKING VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN
VAN DE EUROPESE UNIE

(Eerste kamer)

2 augustus 2016

Zaak F‑146/12

Anne Mommer

tegen

Europese Commissie

„Openbare dienst – Ambtenaren – Pensioenen – Overdracht aan de pensioenregeling van de Unie van in andere pensioenregelingen verworven pensioenrechten – Voorstel voor extra pensioenjaren – Geen bezwarend besluit – Kennelijke niet-ontvankelijkheid van het beroep”

Betreft:      Beroep, ingesteld krachtens artikel 270 VWEU, van toepassing op het EGA-Verdrag op grond van artikel 106 bis ervan, waarmee Anne Mommer voornamelijk vraagt om nietigverklaring van het besluit van de Europese Commissie van 16 februari 2012 tot definitieve vaststelling, op haar verzoek, van het aantal extra pensioenjaren in de pensioenregeling van de Europese Unie volgende uit de overdracht van de pensioenrechten die zij vóór haar indiensttreding bij de Unie in andere pensioenregelingen had verworven.

Beslissing:      Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard. Elke partij draagt haar eigen kosten.

Samenvatting

Beroepen van ambtenaren – Bezwarend besluit – Begrip – Voorstel voor extra pensioenjaren met het oog op de overdracht aan de regeling van de Unie van vóór de indiensttreding bij de Unie verworven pensioenrechten – Daarvan uitgesloten

(Ambtenarenstatuut, art. 91, lid 1)

Een voorstel voor extra pensioenjaren, dat een ambtenaar op zijn verzoek wordt gedaan met het oog op de overdracht aan de pensioenregeling van de Europese Unie van in het kader van een andere regeling verworven pensioenrechten, brengt geen bindende rechtsgevolgen teweeg die de rechtspositie van de adressaat ervan rechtstreeks en onmiddellijk raken, doordat zij die rechtspositie kenmerkend wijzigen. Het kan derhalve niet worden aangemerkt als een bezwarend besluit in de zin van artikel 91, lid 1, van het Statuut.

(cf. punt 18)

Referentie:

Gerecht van de Europese Unie: arresten van 13 oktober 2015, Commissie/Verile en Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punt 73; Commissie/Cocchi en Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, punt 65, en Teughels/Commissie, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, punt 69