Language of document :

Преюдициално запитване от Curtea Constituțională a României (Румъния), постъпило на 30 декември 2017 г. — Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept/Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(Дело C-673/16)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Curtea Constituțională a României

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept

Ответници: Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Преюдициални въпроси

Включва ли понятието „съпруг/съпруга“, съдържащо се в член 2, параграф 2, буква а) от Директива 2004/38/[ЕО]1 , във връзка с членове 7, 9, 21 и 45 от Хартата на основните права на Европейския съюз, съпруг от същия пол на европейски гражданин, с когото гражданинът е сключил законен брак в съответствие със законодателството на държава членка, различна от приемащата държава, като съпругът на европейския гражданин не е от държава — членка на Европейския съюз?

При положителен отговор на първия въпрос, изискват ли член 3, параграф 1 и член 7, параграф 1 от Директива 2004/38/[ЕО], във връзка с членове 7, 9, 21 и 45 от Хартата на основните права на Европейския съюз, приемащата държава да издава разрешение за пребиваване на своя територия за срок, по-дълъг от три месеца, на съпруг на европейски гражданин от същия пол?

Ако отговорът на първия въпрос е отрицателен, може ли да се приеме, че съпругът от същия пол на европейски гражданин, с когото гражданинът е сключил законен брак в съответствие със законодателството на държава членка, различна от приемащата държава, като съпругът на европейския гражданин е от държава, която не е членка на Европейския съюз, попада в обхвата на понятието „всякакви други членове на семейството […]“ по смисъла на член 3, параграф 2, буква а) от Директива 2004/38/[ЕО] или като „партньора, с когото гражданинът на Съюза има трайна връзка, което е надлежно удостоверено“ по смисъла на член 3, параграф 2, буква б) от Директива 2004/38/[ЕО], със съответното задължение на приемащата държава да улеснява неговото влизане и пребиваване, дори и когато приемащата държава не признава браковете между лица от един и същи пол и не предвижда каквато и да било алтернативна форма на правно признаване от вида на регистрираното партньорство?

Ако отговорът на третия въпрос е положителен, изискват ли в този случай член 3, параграф 2 и член 7, параграф 2 от Директива 2004/38/[ЕО], във връзка с членове 7, 9, 21 и 45 от Хартата на основните права на Европейския съюз, приемащата държава членка да издава разрешение за пребиваване на своя територия за срок, по-дълъг от три месеца, на съпруг на европейски гражданин от същия пол?

____________

1 Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, 2004 г.,стрp. 77; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр.56).