Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea Constituțională a României (Rumunsko) dne 30. prosince 2016 – Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept v. Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(Věc C-673/16)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Curtea Constituțională a României

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept

Odpůrci: Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Předběžné otázky

Zahrnuje pojem „manžel nebo manželka“ v čl. 2 odst. 2 písm. a) směrnice 2004/38/[ES]1 , ve spojení s články 7, 9, 21 a 45 Listiny základních práv Evropské unie, manžela nebo manželku stejného pohlaví, pocházející(ho) ze státu, který není členem Evropské unie, občana Evropské unie, se kterým (kterou) občan legálně uzavřel sňatek na základě zákona jiného členského státu, než je hostitelský členský stát?

V případě kladné odpovědi na první otázku, vyžadují čl. 3 odst. 1 a čl. 7 odst. 1 směrnice 2004/38/[ES], ve spojení s články 7, 9, 21 a 45 Listiny základních práv Evropské unie, aby hostitelský členský stát přiznal právo pobytu na svém území nebo na dobu delší než tři měsíce manželovi nebo manželce stejného pohlaví občana Evropské unie?

V případě záporné odpovědi na první otázku, může být manžel nebo manželka stejného pohlaví, pocházející ze státu, který není členem Evropské unie, občana Evropské unie, se kterým (kterou) občan legálně uzavřel sňatek na základě zákona jiného členského státu, než je hostitelský členský stát, kvalifikován(a) jako „všichni ostatní rodinní příslušníci […]“ ve smyslu čl. 3 odst. 2 písm. a) směrnice 2004/38/[ES] nebo jako „partner, se kterým má občan Unie řádně doložený trvalý vztah“ ve smyslu čl. 3 odst. 2 písm. b) směrnice 2004/38/[ES], s odpovídající povinností hostitelského státu usnadnit mu vstup a pobyt, i pokud hostitelský stát neuznává manželství mezi osobami stejného pohlaví, ani nestanoví jakoukoli jinou alternativní formu právního uznání, jako jsou registrovaná partnerství?

V případě kladné odpovědi na třetí otázku, vyžadují čl. 3 odst. 2 a čl. 7 odst. 2 směrnice 2004/38/[ES], ve spojení s články 7, 9, 21 a 45 Listiny základních práv Evropské unie, aby hostitelský členský stát přiznal právo pobytu na svém území nebo na dobu delší než tři měsíce manželovi nebo manželce stejného pohlaví občana Evropské unie?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. 2004, L 158, s. 77).