Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea Constituțională a României (Rumeenia) 30. detsembril 2016 – Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton ja Asociația Accept versus Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne ja Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(kohtuasi C-673/16)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Curtea Constituțională a României (Rumeenia konstitutsioonikohus)

Põhikohtuasja pooled

Hagejad esimeses kohtuastmes: Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton ja Asociația Accept

Kostjad esimeses kohtuastmes: Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne ja Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Eelotsuse küsimused

1.    Kas termin „abikaasa“ direktiivi 2004/38/[EÜ]1 artikli 2 [punkti] 2 alapunktis a koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitega 7, 9, 21 ja 45 hõlmab Euroopa Liidu kodaniku samast soost abikaasat, kes on pärit riigist, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik, ja kellega see kodanik on seaduslikult abiellunud mõne muu liikmesriigi õiguse alusel kui vastuvõttev liikmesriik?

2.    Kas juhul, kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, nõuavad direktiivi 2004/38/[EÜ] artikli 3 lõige 1 ja artikli 7 lõige 1 koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitega 7, 9, 21 ja 45, et vastuvõttev liikmesriik annab Euroopa Liidu kodaniku samast soost abikaasale oma territooriumil elamise õiguse või seal üle kolme kuu elamise õiguse?

3.    Kas juhul, kui vastus esimesele küsimusele on eitav, võib Euroopa Liidu kodaniku samast soost abikaasa, kes on pärit riigist, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik, ja kellega see kodanik on seaduslikult abiellunud mõne muu liikmesriigi õiguse alusel kui vastuvõttev liikmesriik, kvalifitseerida „muu[ks] pereliikme[ks] […]“ direktiivi 2004/38/[EÜ] artikli 3 lõike 2 punkti a tähenduses või „partner[iks], kellel on liidu kodanikuga püsiv ja nõuetekohaselt tõendatud suhe“, direktiivi 2004/38/[EÜ] artikli 3 lõike 2 punkti b tähenduses, millega kaasneb vastuvõtva riigi kohustus hõlbustada tema riiki sisenemist ja seal elamist, isegi kui vastuvõttev riik ei tunnusta samasooliste abielusid ega ole ette näinud ühtegi muud alternatiivset õigusliku tunnustamise vormi, näiteks registreeritud kooselu?

4.    Kas juhul, kui vastus kolmandale küsimusele on jaatav, nõuavad direktiivi 2004/38/[EÜ] artikli 3 lõige 2 ja artikli 7 lõige 2 koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitega 7, 9, 21 ja 45, et vastuvõttev liikmesriik annab Euroopa Liidu kodaniku samast soost abikaasale oma territooriumil elamise õiguse või seal üle kolme kuu elamise õiguse?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ (ELT 2004, L 158, lk 77; ELT eriväljaanne 5/5, lk 46).