Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea Constituțională a României (Romania) on esittänyt 30.12.2016 – Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton ja Asociația Accept v. Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne ja Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

(Asia C-673/16)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea Constituțională a României

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton ja Asociația Accept

Vastaajat: Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne ja Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Ennakkoratkaisukysymykset

Sisältääkö direktiivin 2004/381 2 artiklan 2 alakohdan a alakohdan käsite ”aviopuoliso”, luettuna yhdessä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7, 9, 21 ja 45 artiklan kanssa, Euroopan unionin kansalaisen samaa sukupuolta olevan aviopuolison, joka on lähtöisin valtiosta, joka ei ole Euroopan unionin jäsenvaltio, ja jonka kanssa kansalainen on muun jäsenvaltion kuin vastaanottavan jäsenvaltion lain nojalla laillisesti avioitunut?

Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, edellytetäänkö direktiivin 2004/38 3 artiklan 1 kohdassa ja 7 artiklan 1 kohdassa, luettuina yhdessä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7, 9, 21 ja 45 artiklan kanssa, että vastaanottava jäsenvaltio myöntää oleskeluoikeuden yli 3 kuukaudeksi omalla alueellaan Euroopan unionin kansalaisen samaa sukupuolta olevalle aviopuolisolle?

Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, voidaanko Euroopan unionin kansalaisen samaa sukupuolta olevaa aviopuolisoa, joka on lähtöisin valtiosta, joka ei ole Euroopan unionin jäsenvaltio, ja jonka kanssa kansalainen on muun jäsenvaltion kuin vastaanottavan jäsenvaltion lain nojalla laillisesti avioitunut, pitää direktiivin 2004/38 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna ”muuna perheenjäsenenä” tai direktiivin 2004/38 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuna ”kumppanina, jonka kanssa unionin kansalainen on asianmukaisesti todistetussa pysyvässä suhteessa”, jolloin vastaanottavalla valtiolla on velvollisuus helpottaa tämän maahanpääsyä ja oleskelua, vaikka vastaanottava valtio ei tunnusta samaa sukupuolta olevien henkilöiden välisiä avioliittoja eikä se ole säätänyt muistakaan oikeudellisen tunnustamisen vaihtoehtoisista muodoista, kuten rekisteröidyistä parisuhteista?

Mikäli kolmanteen kysymykseen vastataan myöntävästi, edellytetäänkö direktiivin 2004/38 3 artiklan 2 kohdassa ja 7 artiklan 2 kohdassa, luettuina yhdessä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7, 9, 21 ja 45 artiklan kanssa, että vastaanottava jäsenvaltio myöntää oleskeluoikeuden yli 3 kuukaudeksi omalla alueellaan Euroopan unionin kansalaisen samaa sukupuolta olevalle aviopuolisolle?

____________

1 Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/38/EY (EUVL 2004, L 158, s. 77).