Language of document :

A Curtea Constituțională a României (Románia) által 2016. december 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept kontra Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(C-673/16. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea Constituțională a României

Az alapeljárás felei

Felperesek: Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept

Alperesek: Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 2004/38/[EK] irányelv1 2. cikke 2. pontjának a) alpontjában szereplő, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7., 9., 21. és 45. cikkével összefüggésben értelmezett „házastárs” fogalma magában foglalja-e az uniós polgárnak az Európai Unió tagállamain kívüli államból származó azonos nemű házastársát, akivel az uniós polgár a fogadó tagállamtól eltérő uniós tagállam törvényei alapján jogszerűen házasságot kötött?

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén a 2004/38/[EK] irányelv – Európai Unió Alapjogi Chartájának 7., 9., 21. és 45. cikkével összefüggésben értelmezett – 3. cikkének (1) bekezdése és 7. cikkének (1) bekezdése megköveteli-e, hogy a fogadó állam tartózkodási jogot biztosítson saját területén, illetve három hónapot meghaladóan az uniós polgár azonos nemű házastársának?

Az első kérdésre adott nemleges válasz esetén az uniósnak polgárnak az Európai Unió tagállamain kívüli államból származó azonos nemű házastársa, akivel az uniós polgár a fogadó tagállamtól eltérő uniós tagállam törvényei alapján jogszerűen házasságot kötött, a 2004/38/[EK] irányelv 3. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében „más családtagnak” vagy a 2004/38/[EK] irányelv 3. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében „az uniós polgár olyan élettársának tekinthető, akivel tartós, megfelelően igazolt kapcsolatot tart fenn”, aminek következtében a fogadó állam akkor is köteles megkönnyíteni e személyek beutazását és tartózkodását, ha a fogadó állam nem ismeri el az azonos neműek házasságát és nem írja elő a jogi elismerés semmilyen alternatív formáját, például a bejegyzett élettársi kapcsolatot?

A harmadik kérdésre adott igenlő válasz esetén a 2004/38/[EK] irányelv – Európai Unió Alapjogi Chartájának 7., 9., 21. és 45. cikkével összefüggésben értelmezett – 3. cikkének (2) bekezdése és 7. cikkének (2) bekezdése megköveteli-e, hogy a fogadó állam tartózkodási jogot biztosítson saját területén, illetve három hónapot meghaladóan az uniós polgár azonos nemű házastársának?

____________

1 Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004. L 158., 77. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 46. o.; helyesbítés: HL 2009. L 274., 47. o.).