Language of document :

2016 m. gruodžio 30 d. Curtea Constituțională a României (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept / Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(Byla C-673/16)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea Constituțională a României

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept

Atsakovai: Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 2004/38/[EB]1 2 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyta sąvoka „sutuoktinis“, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7, 9, 21 ir 45 straipsnius, apima ir Europos Sąjungos piliečio tos pačios lyties sutuoktinį ne valstybės narės pilietį, su kuriuo pilietis teisėtai susituokė pagal kitos valstybės narės, nei priimančioji, teisę?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar Direktyvos 2007/38/[EB] 3 straipsnio 1 dalis ir 7 straipsnio 1 dalis, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7, 9, 21 ir 45 straipsnius, reikalauja, kad priimančioji valstybė narė suteiktų teisę gyventi jos teritorijoje ilgiau kaip tris mėnesius Europos Sąjungos piliečio tos pačios lyties sutuoktiniui?

3.    Jei į pirmą klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar Europos Sąjungos piliečio tos pačios lyties sutuoktinis ne Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, su kuriuo jie teisėtai susituokė pagal kitos valstybės narės, nei priimančioji, teisę, gali būti laikomas „bet kokiu kitu šeimos nariu“, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2004/38/[EB] 3 straipsnio 2 dalies a punktą, arba „partneriu, su kuriuo Sąjungos pilietis palaiko ilgalaikius santykius“, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2004/38/[EB] 3 straipsnio 2 dalies b punktą, ir dėl to priimančioji valstybė turi palengvinti galimybę įvažiuoti ir gyventi šioje šalyje, net jei ši priimančioji valstybė nepripažįsta santuokos tarp tos pačios lyties asmenų ir nenumato jokios kitos alternatyvios tokių santykių teisinio pripažinimo formos, kaip antai registruota partnerystė?

4.    Jei į trečią klausimą būtų atsakyta teikiamai, ar Direktyvos 2007/38/[EB] 3 straipsnio 2 dalis ir 7 straipsnio 2 dalis, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7, 9, 21 ir 45 straipsnius, reikalauja, kad priimančioji valstybė narė suteiktų teisę gyventi jos teritorijoje ilgiau kaip tris mėnesius Europos Sąjungos piliečio tos pačios lyties sutuoktiniui?

____________

1 2004  m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, 2004, p. 77; 204 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 46).