Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea Constituțională a României (Rumunsko) 30. decembra 2016 – Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept/Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(vec C-673/16)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea Constituțională a României

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept

Žalovaní: Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Prejudiciálne otázky

Zahŕňa pojem „manželský partner“ podľa článku 2 bodu 2 písm. a) smernice 2004/38/ES1 v spojení s článkami 7, 9, 21 a 45 Charty základných práv Európskej únie manželského partnera rovnakého pohlavia, pochádzajúceho z nečlenského štátu Európskej únie, občana Európskej únie, s ktorým tento občan uzatvoril manželstvo zákonným spôsobom, a to na základe práva iného členského štátu, ako je hostiteľský členský štát?

V prípade kladnej odpovede na prvú prejudiciálnu otázku, stanovuje článok 3 ods. 1 a článok 7 ods. 1 smernice 2004/38/ES v spojení s článkami 7, 9, 21 a 45 Charty základných práv Európskej únie povinnosť hostiteľského členského štátu priznať manželskému partnerovi občana Únie rovnakého pohlavia právo pobytu v rámci vlastného územia alebo právo pobytu na obdobie presahujúce tri mesiace?

V prípade zápornej odpovede na prvú prejudiciálnu otázku, možno manželského partnera rovnakého pohlavia, pochádzajúceho z nečlenského štátu Európskej únie, občana Európskej únie, s ktorým tento občan uzatvoril manželstvo zákonným spôsobom na základe práva iného členského štátu, ako je hostiteľský členský štát označiť za „akéhokoľvek iného rodinného príslušníka, ...“ podľa článku 3 ods. 2 písm. a) smernice 2004/38/ES alebo za „partnera, s ktorým má občan Únie trvalý vzťah riadne osvedčený“ podľa článku 3 ods. 2 písm. b) smernice 2004/38/ES, so zodpovedajúcou povinnosťou hostiteľského členského štátu umožniť tomuto partnerovi vstup a pobyt, a to aj v prípade, že hostiteľský členský štát neuznáva manželstvá osôb rovnakého pohlavia, ani neupravuje nijakú inú formu ich právneho uznania, ako registrované partnerstvá?

V prípade kladnej odpovede na tretiu prejudiciálnu otázku, stanovujú článok 3 ods. 2 a článok 7 ods. 2 smernice 2004/38/ES v spojení s článkami 7, 9, 21 a 45 Charty základných práv Európskej únie povinnosť hostiteľského členského štátu priznať manželskému partnerovi občana Únie rovnakého pohlavia právo pobytu v rámci vlastného územia alebo právo pobytu na obdobie presahujúce tri mesiace?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 2004, s. 77; Mim. vyd. 05/005, s. 46).