Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea Constituțională a României (Rumänien) den 30 december 2016 – Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept mot Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(Mål C-673/16)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea Constituțională a României

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept

Motparter: Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Tolkningsfrågor

Omfattar uttrycket ”make eller maka” i artikel 2.2 a i direktiv 2004/38/[EG]1 , jämförd med artiklarna 7, 9, 21 och 45 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, maken eller makan av samma kön, som kommer från ett tredjeland, till en unionsmedborgare med vilken vederbörande lagligt har ingått äktenskap med stöd av lagen i en annan medlemsstat än värdmedlemsstaten?

Om fråga 1 besvaras jakande, har värdmedlemsstaten enligt artiklarna 3.1 och 7.1 i direktiv 2004/38/[EG], jämförda med artiklarna 7, 9, 21 och 45 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, då skyldighet att bevilja uppehållsrätt på sitt territorium eller för längre tid än tre månader för maken eller makan av samma kön till en unionsmedborgare?

Om fråga 1 besvaras nekande, kan maken eller makan av samma kön, som kommer från ett tredjeland, till en unionsmedborgare med vilken vederbörande lagligt har ingått äktenskap med stöd av lagen i en annan medlemsstat än värdmedlemsstaten då räknas bland ”[a]lla andra familjemedlemmar …” enligt artikel 3.2 a i direktiv 2004/38/[EG] eller betecknas som ”[d]en partner med vilken unionsmedborgaren har ett varaktigt vederbörligen bestyrkt förhållande” enligt artikel 3.2 b i direktiv 2004/38/[EG], vilket medför att värdmedlemsstaten har skyldighet att underlätta inresa och uppehåll för vederbörande, även om värdmedlemsstaten inte erkänner samkönade äktenskap eller medger något annat alternativt rättsligt erkännande som till exempel registrerade partnerskap?

Om fråga 3 besvaras jakande, har värdmedlemsstaten enligt artiklarna 3.2 och artikel 7.2 i direktiv 2004/38/[EG], jämförda med artiklarna 7, 9, 21 och 45 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, då skyldighet att bevilja uppehållsrätt på sitt territorium eller för längre tid än tre månader för maken eller makan av samma kön till en unionsmedborgare?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 158, 2004, s. 77)