Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 16. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa – Španielsko) – Ramón Margarit Panicello/Pilar Hernández Martínez

(vec C-503/15)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 267 ZFEÚ – Tajomník – Pojem ,vnútroštátny súd‘ – Záväzná jurisdikcia – Výkon súdnych funkcií – Nezávislosť – Nedostatok právomoci Súdneho dvora)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Ramón Margarit Panicello

Žalovaný: Pilar Hernández Martínez

Výrok rozsudku

Súdny dvor Európskej únie nie je príslušný pre rozhodovanie o otázkach, ktoré predložil Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa (tajomník súdu pre záležitosti týkajúce sa násilia páchaného na ženách Terrasa, Španielsko).

____________

1 Ú. v. EÚ C 414, 14.12.2015.