Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Районен съд - Варна (България) на 7 февруари 2017 година – Тодор Илиев / Благовеста Илиева

(Дело C-67/17)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Районен съд – Варна

Страни в главното производство

Ищец: Тодор Илиев

Ответник: Благовеста Илиева

Преюдициални въпроси

1.    Представлява ли спор относно имуществени права произтичащи от брачни правоотношения, по смисъла на чл. 1, пар. 1, б. “а“ от Регламент 44/20011 на Съвета, иск между бивши съпрузи за извършване на делба на придобита по време на брака в режим на съпружеска имуществена общност движима вещ?

2.    Попада ли в изключенията относно приложимостта на Регламент 44/2001 г. и по конкретно на чл. 1, т. 2, б. А от Регламента спор относно делба на движима вещ придобита по време на брака, но вписана в регистрите на компетентните национални власти само на името на единия съпруг?

3.    Кой съд е компетентен да разгледа спор между бивши съпрузи относно собствеността на движими вещи, придобити по време на сключения между страните граждански брак, когато съпрузите са граждани на една държава членка на ЕС, а по делото е установено, че местоживеенето на страните е на територията на друга държава членка в моментите на сключване на брака, придобиване на вещите, прекратяване на брака и предявяване на иск за делба на вещите след прекратяване на брака?

____________

1 Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела

OB 2001, L 12, стр. 1; Специално българско издание: глава 19, том 3, стр. 74