Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rayonen sad – Varna (Bulharsko) 7. februára 2017 – Todor Iliev/Blagovesta Ilieva

(vec C-67/17)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rayonen sad – Varna

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Todor Iliev

Žalovaná: Blagovesta Ilieva

Prejudiciálne otázky

Predstavuje žaloba medzi bývalými manželmi na rozdelenie hnuteľnej veci nadobudnutej počas manželstva do spoločného vlastníctva spor vo vzťahu k majetkovým právam vyplývajúcim z manželského zväzku v zmysle článku 1 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 44/2001?1

Spadá spor o rozdelenie hnuteľnej veci, ktorá bola nadobudnutá počas manželstva, ale na príslušnom úrade bola zaregistrovaná iba na meno jedného z bývalých manželov do oblastí, ktoré sú podľa článku 1 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 44/2001 mimo pôsobnosti tohto nariadenia?

Ktorý súd je príslušný rozhodnúť v spore medzi bývalými manželmi týkajúcom sa vlastníctva hnuteľnej veci nadobudnutej počas ich civilného manželstva, ak sú manželia štátnymi príslušníkmi jedného členského štátu Únie, ale počas konania bolo zistené, že v čase vzniku manželstva, nadobudnutia veci , rozvodu a podania návrhu na rozdelenie veci po rozvode mali pobyt v inom členskom štáte?

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, 2001, s. 1)