Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rayonen Sad - Varna (Bolgarija) 7. februarja 2017 – Todor Iliev/Blagovesta Ilieva

(Zadeva C-67/17)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Rayonen Sad - Varna

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Todor Iliev

Tožena stranka: Blagovesta Ilieva

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali tožba za razdelitev premične stvari kot skupnega premoženja, pridobljenega med trajanjem zakonske zveze med nekdanjima zakoncema pomeni pravni spor v zvezi s premoženjskimi razmerji iz zakonske zveze v smislu člena 1[2](a) Uredbe št. 44/20011 ?

Ali je spor o razdelitvi premičnine, pridobljene v času trajanja zakonske zveze, ki pa je pri pristojnih nacionalnih organih registrirana le na ime enega od zakoncev, v skladu s členom 1(2)(a) Uredbe št. 44/2001 izključena iz njenega področja uporabe?

Katero sodišče je pristojno za odločanje v sporu med nekdanjima zakoncema glede premičnega premoženja, pridobljenega v času trajanja zakonske zveze, kadar sta zakonca državljana države članice Unije, vendar je bilo v postopku ugotovljeno, da sta imela prebivališče v drugi državi članici ob sklenitvi zakonske zveze in vložitvi zahtevka za razdelitev premoženja po prenehanju zakonske zveze?

____________

1 Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL 2001, L 12, str. 1).