Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 2. janvārī iesniedza Corte di Appello di Torino (Itālija) – Petronas Lubricants Italy SpA/Livio Guida

(lieta C-1/17)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Corte di Appello di Torino

Pamatlietas puses

Prasītāja: Petronas Lubricants Italy SpA

Atbildētājs: Livio Guida

Prejudiciālie jautājumi

Vai Regulas Nr. 44/2001 20. panta 2. punkts dod iespēju darba devējam, kura domicils atrodas kādas ES dalībvalsts teritorijā un pret kuru kāds viņa bijušais darbinieks ir cēlis prasību savas domicila dalībvalsts tiesā (saskaņā ar regulas 19. pantu), celt pretprasību pret darbinieku tajā pašā tiesā, kura izskata galveno prasību?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, vai Regulas Nr. 44/2001 20. panta 2. punkts nozīmē tās tiesas piekritību, kura izskata galveno prasību, arī gadījumā, ja darba devēja celtās pretprasības priekšmets ir nevis paša darba devēja sākotnējs prasījums, bet kāda cita subjekta (kurš vienlaikus ir tā paša darbinieka darba devējs saskaņā ar paralēlu darba līgumu) sākotnējs prasījums, un pretprasība pamatojas uz prasījuma cesijas līgumu, kas noslēgts starp darba devēju un subjektu, kas ir prasījuma sākotnējais īpašnieks, tikai pēc tam, kad darbinieks ir cēlis galveno prasību?

____________