Language of document :

Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 16. februára 2017 – Le Pen/Parlament

(vec T-140/16 R II)

(„Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Člen Európskeho parlamentu – Vymáhanie náhrad príspevkov vyplatených vo forme náhrady výdavkov na asistenta – Návrh na odklad výkonu – Nový návrh – Nové skutočnosti – Neexistencia naliehavosti“)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Jean-Marie Le Pen (Saint-Cloud, Francúzsko) (v zastúpení: M. Ceccaldi a J.-P. Le Moigne, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: G. Corstens a S. Alonso de León, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na základe článkov 278 a 279 ZFEÚ na odklad výkonu rozhodnutia generálneho sekretariátu Európskeho parlamentu z 29. januára 2016, ktorým sa nariadilo vymáhať od žalobcu sumu 320 026,23 eura, ako aj oznámenia o dlhu č. 2016-195 zo 4. februára 2016 nadväzujúceho na toto rozhodnutie

Výrok

1.    Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.    O trovách konania sa rozhodne neskôr.

____________