Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.2.2017 – JingAo Solar ym. v. neuvosto

(Asia T-157/14)1

(Polkumyynti – Kiinasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonti – Lopullinen polkumyyntitulli – Sitoumukset – Kumoamiskanne – Oikeussuojan tarve – Tutkittavaksi ottaminen – Viejämaa – Tutkimuksen soveltamisala – Otanta – Normaaliarvo – Tarkasteltavana olevan tuotteen määritelmä – Määräaika päätöksen tekemiseksi hakemuksesta saada markkinataloudessa toimivan yrityksen asema – Uusien säännösten ajallinen soveltamisala – Vahinko – Syy-yhteys)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: JingAo Solar Co. Ltd (Ningjin, Kiina) ja viisi muuta kantajaa, joiden nimet luetellaan tuomion liitteessä (edustajat: aluksi asianajajat A. Willems, S. De Knop ja J. Charles, sitten A. Willems ja S. De Knop)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamies: B. Driessen, avustajinaan B. O’Connor, solicitor, ja asianajaja S. Gubel)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche ja A. Stobiecka-Kuik, sitten J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche ja A. Demeneix)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuontia koskevan lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta ja tässä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta 2.12.2013 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1238/2013 (EUVL 2013, L 325, s. 1) kumoamiseksi kantajia koskevilta osin

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

JingAo Solar Co. Ltd ja viisi muuta kantajaa, joiden nimet luetellaan tuomion liitteessä, vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikulut.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 159, 26.5.2014.