Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 28. februára 2017 – JingAo Solar a i./Rada

(vec T-157/14)1

(„Dumping – Dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Číne alebo odosielaných z Číny – Konečné antidumpingové clo – Záväzky – Žaloba o neplatnosť – Záujem na konaní – Prípustnosť – Vyvážajúci štát – Rozsah vyšetrovania – Odoberanie vzoriek – Normálna hodnota – Definícia dotknutého výrobku – Lehota na prijatie rozhodnutia o žiadosti o priznanie trhovohospodárskeho zaobchádzania – Časová pôsobnosť nových ustanovení – Ujma – Príčinná súvislosť“)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: JingAo Solar Co. Ltd (Ningjin, Čína) a 5 ďalších žalobkýň, ktorých mená sú uvedené v prílohe rozsudku (v zastúpení: pôvodne A. Willems, S. De Knop a J. Charles, neskôr A. Willems a S. De Knop, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: B. Driessen, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci B. O’Connor, solicitor a S. Gubel, advokát)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche a A. Stobiecka-Kuik, neskôr J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche a A. Demeneix, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh podaný na základe článku 263 ZFEÚ na vyhlásenie neplatnosti vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1238/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky (Ú. v. EÚ L 325, 2013, s. 1), v rozsahu, v akom sa týka žalobkýň

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    JingAo Solar Co. Ltd a ostatné žalobkyne, ktorých mená sú uvedené v prílohe, znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinné nahradiť trovy konania vynaložené Radou Európskej únie.

3.    Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 159, 26.5.2014.