Language of document :

Tribunalens dom av den 28 februari 2017 – JingAo Solar m.fl. mot rådet

(Mål T-157/14)(1 )

(Dumpning – Import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler och plattor) med ursprung i eller avsända från Kina –Slutgiltig antidumpningstull – Åtaganden –Talan om ogiltigförklaring – Berättigat intresse av att få saken prövad – Upptagande till sakprövning – Exportland – Utredningens omfattningen – Stickprov – Normalvärde – Definition av den berörda produkten –Frist för att anta ett beslut angående ansökan om att beviljas status som företag som verkar i en marknadsekonomi – Tillämpning i tiden av nya bestämmelser – Skada – Orsakssamband)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: JingAo Solar Co. Ltd (Ningjin, Kina) och de 5 andra sökanden vars namn anges i bilaga till domen (ombud: inledningsvis advokaterna A. Willems, S. De Knop och J. Charles, därefter A. Willems et S. De Knop)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: B. Driessen, biträdd av B. O’Connor, solicitor och advokaten S. Gubel)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche och A. Stobiecka-Kuik, därefter J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche och A. Demeneix)

Saken

Talan med stöd av artikel 263 FEUF med yrkande om ogiltigförklaring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 1238/2013 av den 2 december 2013 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina (EUT L 325, 2013, s. 1), såvitt den är tillämplig på sökandena.

Domslut

    Talan ogillas.

    JingAo Solar Co. Ltd och de sökande vilkas namn anges i bilaga ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som orsakats Europeiska unionens råd.

    Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 159, 26.5.2014.