Language of document :

Определение на Съда (десети състав) от 9 февруари 2017 г. (преюдициално запитване от Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 8 de Madrid — Francisco Rodrigo Sanz/Universidad Politécnica de Madrid

(Дело C-443/16)1

(Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Директива 1999/70/ЕО — Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) — Клауза 4 — Последователни срочни трудови договори в публичния сектор — Реорганизация на университетите — Национална правна уредба — Включване на колежанските преподаватели в категорията на университетските преподаватели — Условие — Придобиване на докторска степен — Преобразуване на длъжности, заемани при пълно работно време, в длъжности, заемани при непълно работно време — Прилагане само за преподавателите с временен статут на държавен служител — Принцип на недопускане на дискриминация)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 8 de Madrid

Страни в главното производство

Жалбоподател: Francisco Rodrigo Sanz

Ответник: Universidad Politécnica de Madrid

Диспозитив

Клауза 4, точка 1 от Рамковото споразумение за срочната работа, сключено на 18 март 1999 г. и съдържащо се в приложението към Директива 1999/70/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 година относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP), трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба като разглежданата в главното производство, която позволява на компетентните административни органи на съответната държава членка като част от мерките за реорганизация на университетите да намалят наполовина работното време на колежанските преподаватели с временен статут на държавен служител, поради това че те не притежават докторска степен, въпреки че същата мярка не се прилага по отношение на колежанските преподаватели, които са с постоянен статут на държавен служител, но също не притежават докторска степен.

____________

1 ОВ C 410, 7.11.2016 г.