Language of document :

Usnesení Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 9. února 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 8 de Madrid - Španělsko) – Francisco Rodrigo Sanz v. Universidad Politécnica de Madrid

(C-443/16)1

„Řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Směrnice 1999/70/ES – Rámcová dohoda o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřená mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS – Ustanovení 4 – Pracovní smlouvy na dobu určitou ve veřejném sektoru – Restrukturalizace univerzitní organizace – Vnitrostátní právní úprava – Začlenění pedagogů vysokých škol do sboru univerzitních pedagogů – Podmínka – Získání doktorského titulu – Změna zaměstnání na plný úvazek na zaměstnání na částečný úvazek – Uplatnění pouze na pedagoga v postavení dočasných zaměstnanců – Zásada zákazu diskriminace“

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 8 de Madrid

Účastníci původního řízení

Žalobce: Francisco Rodrigo Sanz

Žalovaná: Universidad Politécnica de Madrid

Výrok

Ustanovení 4 bod 1 Rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou, uzavřené dne 18. března 1999, která je obsažena v příloze směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS, musí být vykládáno v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je vnitrostátní právní úprava dotčená ve věci v původním řízení, která v rámci reorganizace univerzit umožňuje příslušným administrativním složkám členského státu omezit na polovinu pracovní dobu pedagogů vysokých škol zaměstnávaných v postavení dočasných zaměstnanců z důvodu, že nemají doktorský titul, kdežto na pedagogy vysokých škol ve služebním poměru, kteří nemají doktorský titul, se totéž opatření nevztahuje.

____________

1 Úř. věst. C 410, 7.11.2016.