Language of document :

Tiesas (desmitā palāta) 2017. gada 9. februāra rīkojums (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 8 de Madrid (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Francisco Rodrigo Sanz/Universidad Politécnica de Madrid

(lieta C-443/16) 1

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 99. pants – Direktīva 1999/70/EK – UNICE, CEEP un EAK noslēgtais pamatnolīgums par darbu uz noteiktu laiku – 4. klauzula – Secīgi uz noteiktu laiku slēgti darba līgumi publiskajā sektorā – Universitāšu organizācijas pārstrukturēšana – Valsts tiesiskais regulējums – Koledžu profesoru iekļaušana universitāšu profesoru mācībspēkos – Nosacījums – Doktora grāda iegūšana – Pilna darba laika amata vietu pārveidošana par nepilna darba laika amata vietām – Piemērošana vienīgi pasniedzējiem, kas nodarbināti kā pagaidu ierēdņi – Nediskriminācijas princips

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 8 de Madrid

Pamatlietas puses

Prasītājs: Francisco Rodrigo Sanz

Atbildētāja: Universidad Politécnica de Madrid

Rezolutīvā daļa:

1999. gada 18. martā noslēgtā Pamatnolīguma par darbu uz noteiktu laiku, kas ir ietverts Padomes 1999. gada 28. jūnija Direktīvas 1999/70/EK par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku pielikumā, 4. klauzulas 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu kā pamatlietā aplūkotais, kas universitāšu organizācijas pārstrukturēšanas pasākumu kontekstā attiecīgās dalībvalsts kompetentajai administrācijai ļauj koledžu profesoru, kas pieņemti darbā kā pagaidu ierēdņi, darbalaiku samazināt uz pusi tā iemesla dēļ, ka viņiem nav doktora grāda, lai gan uz koledžu profesoriem, kuriem ir pastāvīgā ierēdņa statuss, bet kuriem arī nav doktora grāda, šis pats pasākums neattiecas.

____________

1 OV C 410, 7.11.2016.