Language of document :

Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 9 februari 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 8 de Madrid - Spanje) – Francisco Rodrigo Sanz / Universidad Politécnica de Madrid

(Zaak C-443/16)1

(Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Richtlijn 1999/70/EG – Raamovereenkomst EVV, UNICE en CEEP inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd – Clausule 4 – Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in de publieke sector – Herstructurering van de organisatievorm van de universiteiten – Nationale regeling – Integratie van de universiteitsschooldocenten in het korps van de universitair docenten – Voorwaarde – Behalen van de graad van doctor – Omzetting van voltijdbetrekkingen in halftijdbetrekkingen – Uitsluitende toepassing op docenten die werkzaam zijn als ambtenaar in tijdelijke dienst – Discriminatieverbod)

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 8 de Madrid

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Francisco Rodrigo Sanz

Verwerende partij: Universidad Politécnica de Madrid

Dictum

Het bepaalde in clausule 4, lid 1, van de op 18 maart 1999 gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die is opgenomen als bijlage bij richtlijn 1999/70/EG van de Raad van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, op grond waarvan de bevoegde overheidsinstanties van de betrokken lidstaat in het kader van maatregelen tot herstructurering van de organisatievorm van de universiteiten de arbeidstijd van universiteitsschooldocenten die werkzaam zijn als ambtenaar in tijdelijke dienst mogen halveren omdat zij niet in het bezit zijn van de graad van doctor, terwijl universiteitsschooldocenten met de status van ambtenaar in vaste dienst die evenmin in het bezit zijn van de doctorsgraad, niet door die maatregel worden getroffen.

____________

1 PB C 410 van 7.11.2016.