Language of document :

Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) z 9. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.° 8 de Madrid – Španielsko) – Francisco Rodrigo Sanz/Universidad Politécnica de Madrid

(vec C-443/16)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Smernica 1999/70/ES – Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Doložka 4 – Opätovne uzatvárané pracovné zmluvy na dobu určitú vo verejnom sektore – Reštrukturalizácia univerzitnej organizácie – Vnútroštátna právna úprava – Integrácia učiteľov vysokých škôl do zboru univerzitných učiteľov – Podmienka – Získanie doktorského titulu – Zmena zamestnania na plný pracovný úväzok na zamestnanie na polovičný pracovný úväzok – Uplatnenie výlučne na učiteľov v postavení dočasných zamestnancov – Zásada zákazu diskriminácie)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 8 de Madrid

Účastníci konania

Žalobca: Francisco Rodrigo Sanz

Žalovaná: Universidad Politécnica de Madrid

Výrok

Doložka 4 bod 1 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, uzatvorenej 18. marca 1999, ktorá je uvedená v prílohe smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takej vnútroštátnej právnej úprave, akou je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá v rámci reštrukturalizačných opatrení reorganizácie univerzít umožňuje príslušným správam členského štátu znížiť na polovicu pracovnú dobu učiteľov vysokých škôl zamestnávaných v postavení dočasných zamestnancov z dôvodu, že nemajú doktorský titul, kým na učiteľov vysokých škôl v služobnom pomere, ktorí nemajú doktorský titul, sa toto opatrenie nevzťahuje.

____________

1 Ú. v. EÚ C 410, 7.11.2016.