Language of document :

Domstolens beslut (tionde avdelningen) av den 9 februari 2017 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 8 de Madrid - Spanien) – Francisco Rodrigo Sanz mot Universidad Politécnica de Madrid

(Mål C-443/16)1

(Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Direktiv 1999/70/EG — Ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP — Klausul 4 — På varandra följande visstidsanställningar i den offentliga sektorn — Omstrukturering av universitetens organisation — Nationell lagstiftning — Upptagande av universitetslärare i universitetens professorskår — Villkor — Erhållande av en doktorsexamen — Omvandling av heltidstjänster till halvtidstjänster — Tillämpning enbart på tillfälligt anställda lärare — Icke‑diskrimineringsprincipen)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 8 de Madrid

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Francisco Rodrigo Sanz

Motpart: Universidad Politécnica de Madrid

Avgörande

Klausul 4.1 i ramavtalet om visstidsarbete, undertecknat den 18 mars 1999, som återfinns i bilagan till rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP, ska tolkas så, att den utgör hinder för nationella bestämmelser, som dem som är i fråga i det nationella målet, vilka medger att de behöriga förvaltningarna i den berörda medlemsstaten, inom ramen för åtgärder vilka syftar till att omstrukturera universitetens organisation, halverar arbetstiden för visstidsanställda lärare vid universiteten, med anledning av att de saknar doktorsexamen, samtidigt som tillsvidareanställda lärare vid universiteten vilka inte heller har doktorsexamen, inte omfattas av samma åtgärd.

____________

1 EUT C 410, 7.11.2016