Language of document :

Pritožba, ki jo je Cellnex Telecom S.A., nekdanja Abertis Telecom S.A. vložila 20. februarja 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 15. decembra 2016 v združenih zadevah T-37/15 in T-38/15, Abertis Telecom Terrestre S.A. in Telecom Castilla-La Mancha, S.A./Evropska komisija

(Zadeva C-91/17 P)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Pritožnica: Cellnex Telecom S.A., nekdanja Abertis Telecom S.A. (zastopnika: J. Buendía Sierra in A. Lamadrid de Pablo, odvetnika)

Drugi stranki v postopku: Evropska komisija in SES Astra

Predlogi

Izpodbijana sodba naj se razveljavi;

o ničnostni tožbi naj se dokončno odloči in naj se razglasi ničnost Sklepa Komisije, ter

Evropski komisiji in družbi SES Astra naj se naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Z izpodbijano sodbo se je potrdil Sklep Komisije o državni pomoči glede nekaterih ukrepov, ki so jih javni organi španske avtonomne skupnosti Kastilja-La Mancha sprejeli za zagotovitev, da signal digitalne prizemne televizije (DPT) doseže oddaljena in manj urbanizirana območja ozemlja, na katerem živi le 2,5 % prebivalstva. Komisija je v Sklepu priznala, da z vsebinskega vidika trg ne bi nudil navedene storitve, če ne bi bilo javnega posredovanja. Vendar je oporekala temu, da se navedena dejavnost v španski zakonodaji šteje za storitev splošnega gospodarskega pomena, ker naj ta s formalnega vidika ne bi bila „jasno“ opredeljena niti dodeljena od javnih organov. Prav tako je trdila, da ti pri organizaciji storitve splošnega gospodarskega pomena nikakor niso pristojni za izbiro določene tehnologije.

Pritožnica v podporo pritožbi navaja dva pritožbena razloga, ki se nanašata na napačno uporabo prava v izpodbijani sodbi v zvezi z razlago členov 14, 106(2) in 107(1) PDEU ter Protokola št. 26 k PDEU o storitvah splošnega pomena.

V pritožbi se zlasti zatrjuje, da je Splošno sodišče v izpodbijani sodbi napačno uporabilo pravo, ker:

je pri preučitvi različnih aktov o opredelitvi in dodelitvi storitev splošnega gospodarskega pomena prekoračilo meje „očitne napake“;

je neupravičeno omejilo „široko polje proste presoje“ držav članic, ki velja tako za opredelitev kot za organizacijo storitev splošnega gospodarskega pomena in ki zato vključuje izbiro načina opravljanja storitev splošnega gospodarskega pomena ter izbiro konkretne tehnologije, in to ne glede na to, ali so ti vsebovani v aktu opredelitve ali v ločenem aktu;

je pri analizi upoštevnega španskega prava spremenilo besedilo analiziranih določb in sodne prakse, s katero se te razlagajo, saj jih je razlagalo na način, ki je očitno v nasprotju z njihovo vsebino, ter nekaterim podatkom dodelilo obseg, ki jim glede na ostale podatke ne pripada;

ni upoštevalo, da se lahko „opredelitev“ storitev splošnega gospodarskega pomena in „dodelitev“ teh storitev enemu ali več podjetjem opravi z enim ali več aktov;

ni upoštevalo, da „opredelitev“ storitev splošnega gospodarskega pomena in „dodelitev“ teh storitev ne zahtevata uporabe formule ali konkretnega izraza, temveč vsebinsko in funkcionalno analizo, in

je domnevno prejeto prednost količinsko opredelilo kot skupni znesek vseh pogodb, ki so jih sklenili javni organi, pri čemer je zanemarilo, da ta znesek niso nepovratna sredstva, temveč protidajatev za blago in storitve, ki jih zadevno podjetje dobavlja državi.

____________