Language of document :

2017 m. kovo 9 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Varhoven administrativen sad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Petya Milkova / Izpalnitelen direktor na Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol

(Byla C-406/15)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Socialinė politika – Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje – Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija – 5 ir 27 straipsniai – Direktyva 2000/78/EB – 7 straipsnis – Sustiprinta neįgalių darbuotojų pagal darbo sutartį apsauga atleidimo iš darbo atveju – Tokios neįgalių valstybės tarnautojų apsaugos nebuvimas – Bendrasis vienodo požiūrio principas)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Varhoven administrativen sad

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Petya Milkova

Atsakovas: Izpalnitelen direktor na Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol

Rezoliucinė dalis

1.    2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, 7 straipsnio 2 dalis, atsižvelgiant į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją, kuri Europos Bendrijos vardu buvo patvirtinta 2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimu 2010/48/EB, ir siejant su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 20 ir 21 straipsniuose įtvirtinu bendruoju vienodo požiūrio principu, turi būti aiškinama kaip leidžianti valstybei narei numatyti tokias reglamentavimo nuostatas, kaip nagrinėjamosios pagrindinėje byloje, pagal kurias tam tikrą negalią turintiems darbuotojams pagal darbo sutartį suteikiama speciali išankstinė apsauga atleidimo iš darbo atveju, tačiau nesuteikiama tokią pačią negalią turintiems valstybės tarnautojams, nebent būtų nustatytas vienodo požiūrio principo pažeidimas, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas. Atliekant šį tikrinimą situacijų lyginimas turi būti pagrįstas analize, kuri apimtų visas reikšmingas nacionalinės teisės normas, reglamentuojančias tam tikrą negalią turinčių darbuotojų pagal sutartį ir tokią pačią negalią turinčių valstybės tarnautojų padėtį, atsižvelgiant į apsaugos nuo atleidimo iš darbo pagrindinėje byloje tikslą.

2.    Jeigu Direktyvos 2000/78 7 straipsnio 2 dalis, atsižvelgiant į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją ir siejant su bendruoju vienodo požiūrio principu, draustų tokias valstybės narės reglamentavimo nuostatas, kaip nagrinėjamosios pagrindinėje byloje, pareiga paisyti Europos Sąjungos teisės reikalautų, kad nacionalinių normų, saugančių tam tikrą negalią turinčius darbuotojus pagal darbo sutartį, taikymo sritis būtų išplėsta siekiant, kad šios apsauginės normos būtų taikomos ir tokią pačią negalią turintiems valstybės tarnautojams.

____________

1 OL C 337, 2015 10 12.