Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administrativen Sad - Varna (Bulgarien) den 28. februar 2017 – Komisia za zashtita na potrebitelite mod Evelina Kamenova

(Sag C-105/17)

Processprog: bulgarsk

Den forelæggende ret

Administrativen Sad - Varna

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Komisia za zashtita na potrebitelite (kommissionen for forbrugerbeskyttelse)

Sagsøgt: Evelina Kamenova

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 2, litra b), og litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF 1 af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis fortolkes således, at en fysisk persons virksomhed, som på et websted er registreret med henblik på salg af varer og samtidig har offentliggjort i alt otte annoncer om salg af forskellige varer via dette websted, er en erhvervsdrivende som omhandlet i artikel 2, litra b), udgør virksomheders handelspraksis over for [org. s. 9] forbrugerne som omhandlet i artikel 2, litra d), og er omfattet af direktivets anvendelsesområde i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11.5.2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 (direktivet om urimelig handelspraksis) (EUT L 149, s. 22).