Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Administrativen Sad - Varna (Bulgarije) op 28 februari 2017 – Komisia za zashtita na potrebitelite / Evelina Kamenova

(Zaak C-105/17)

Procestaal: Bulgaars

Verwijzende rechter

Administrativen Sad - Varna

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Komisia za zashtita na potrebitelite (commissie voor consumentenbescherming)

Verwerende partij: Evelina Kamenova

Prejudiciële vraag

1. Moet artikel 2, onder b) en onder d), van richtlijn 2005/29/EG1

van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken, aldus worden uitgelegd dat de activiteiten van een natuurlijke persoon die bij een website voor de verkoop van goederen is geregistreerd en op die website tegelijkertijd in totaal acht advertenties voor de verkoop van verschillende goederen heeft geplaatst, activiteiten van een handelaar in de zin van de wettelijke definitie van artikel 2, onder b), zijn[,] handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten in de zin van artikel 2, onder d), vormen, en overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder het toepassingsgebied van de richtlijn vallen?

____________

1 Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van richtlijn 84/450/EEG van de Raad, richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad („richtlijn oneerlijke handelspraktijken”) (Voor de EER relevante tekst) (PB 2005, L 149, blz. 22).