Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Düsseldorf (Tyskland) den 10. februar 2017 – Jonathan Heintges mod Germanwings GmbH

(Sag C-74/17)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Düsseldorf

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Jonathan Heintges

Sagsøgt: Germanwings GmbH

Præjudicielle spørgsmål

I.

Skal artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 261/2004 1 fortolkes således, at den deri nævnte »ret til yderligere kompensation« kun omfatter rettigheder, som beror på rettighedsgrundlag uden for forordningen?

II.

a.    Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende: Skal artikel 8 i forordning (EF) nr. 261/2004 fortolkes således, at det følger af denne bestemmelse, at passageren i tilfælde af, at et luftfartsselskab ikke leverer de i artiklens stk. 1 og 2 fastsatte ydelser, har et selvstændigt erstatningskrav på grund af manglende levering af de nævnte ydelser, og omfatter dette krav i bekræftende fald også refusion af udgifterne til omlægning af rejsen til det endelige bestemmelsessted [org. s. 2], som passageren selv har organiseret?

aa.    Såfremt spørgsmål a. besvares bekræftende: Er erstatningskravet vedrørende den anden befordring, som passageren selv har organiseret, omfattet af den i artikel 12, stk. 1, andet punktum, i forordning (EF) nr. 261/2004 omhandlede modregning?

b.    Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende, og national ret indeholder en bestemmelse, hvorefter passageren på grund af en tilsidesættelse af forpligtelsen i henhold til forordningens artikel 8 over for flyselskabet har ret til refusion af de udgifter, han har haft, fordi han selv har sørget for en anden befordring: Er denne ret til kompensation i henhold til national ret omfattet af den i forordningens artikel 12, stk. 1, andet punktum, omhandlede modregning?

c.    Såfremt modregning i henhold til artikel 12, stk. 1, andet punktum, i forordning (EF) nr. 261/2004 bekræftes, enten under det andet spørgsmål a. eller b.: Skal artikel 12 fortolkes således, at modregningen sker automatisk, uden at den erstatningspligtige part skal påberåbe sig den?

____________

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT L 46, s. 1).