Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal de Contas (Portugal) den 28. februar 2017 – Secretaria Regional de Saúde dos Açores mod Mini

(Sag C-102/17)

Processprog: portugisisk

Den forelæggende ret

Tribunal de Contas

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Secretaria Regional de Saúde dos Açores

Sagsøgt: Ministério Público

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 58, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU 1 af 26. februar 2014 fortolkes således, at den er til hinder for en national bestemmelse som den ovenfor nævnte [dvs. artikel 40, stk. 3 og 5, litra c), i Decreto Legislativo Regional n.º 27/2015/A, de 29 de dezembro de 2015 (regionalt lovdekret nr. 27/2015/A af 29. december 2015)], som gør det muligt i forbindelse med et offentligt udbud som adgangskrav at opstille et geografisk kriterium, hvorefter der skal have været udført tre bygge- og anlægsarbejder i den samme selvstyrende region?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26.2.2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT 2014, L 94, s. 65).