Language of document :

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 14 mars 2017 (begäran om förhandsavgörande från Hof van Cassatie – Belgien) – Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding mot G4S Secure Solutions NV

(C-157/15)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Socialpolitik – Direktiv 2000/78/EG – Likabehandling – Diskriminering på grund av religion eller övertygelse – Ett företags ordningsregler förbjuder arbetstagarna att på arbetsplatsen bära synliga politiska, filosofiska eller religiösa symboler – Direkt diskriminering– Föreligger inte – Indirekt diskriminering – En kvinnlig arbetstagare har förbjudits att bära muslimsk huvudduk)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hof van Cassatie

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Motpart: G4S Secure Solutions NV

Domslut

Artikel 2.2 a i rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet ska tolkas så, att ett förbud mot att bära muslimsk huvudduk, vilket följer av en intern ordningsregel för ett privat företag som förbjuder bärandet av synliga politiska, filosofiska eller religiösa symboler på arbetsplatsen, inte utgör direkt diskriminering på grund av religion eller övertygelse i den mening som avses i detta direktiv.

En sådan intern ordningsregel för ett privat företag kan däremot utgöra indirekt diskriminering, i den mening som avses i artikel 2.2 b i direktiv 2000/78, om det visas att den skyldighet som regeln föreskriver och som framstår som neutral, i praktiken medför att personer tillhörande en viss religion eller personer med vissa övertygelser särskilt missgynnas, såvida inte regeln är objektivt motiverad av ett berättigat mål, såsom arbetsgivarens tillämpning i förbindelserna med sina kunder av en policy om politisk, filosofisk och religiös neutralitet, och medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att kontrollera.

____________

(1 ) EUT C 205, 22.6.2015.