Language of document : ECLI:EU:T:2016:496

Vec T‑340/14

Andrij Kľujev

proti

Rade Európskej únie

„Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu na Ukrajine – Zmrazenie finančných prostriedkov – Zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov – Zaradenie mena žalobcu – Právo na obhajobu – Povinnosť odôvodnenia – Právny základ – Právo na účinnú súdnu ochranu – Nedodržanie kritérií zápisu do zoznamu – Zjavne nesprávne posúdenie – Právo vlastniť majetok – Právo na dobré meno“

Rozsudok Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z15. septembra 2016      ?II – 0000

Abstrakt – Rozsudok Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z 15. septembra 2016

1.      Európska únia – Súdne preskúmanie zákonnosti aktov inštitúcií – Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu na Ukrajine – Rozsah preskúmania – Dôkaz o odôvodnenosti opatrenia – Povinnosť príslušného orgánu Únie v prípade námietky preukázať dôvodnosť dôvodov uplatňovaných proti dotknutým osobám alebo subjektom

(Charta základných práv Európskej únie, článok 47; rozhodnutie Rady 2014/119/SZBP; nariadenie Rady č. 208/2014)

2.      Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu na Ukrajine – Rozhodnutie o zmrazení finančných prostriedkov – Právo na obhajobu – Oznámenie skutočností zohľadnených v neprospech – Následné rozhodnutie, ktorým sa meno žalobcu ponechalo na zozname osôb dotknutých týmito opatreniami – Založenie tohto rozhodnutia na nových dôkazoch, ktoré neboli uvedené v pôvodnom rozhodnutí – Porušenie práva na obhajobu a práva na účinnú súdnu ochranu – Neexistencia

[Charta základných práv Európskej únie, článok 41 ods. 2 písm. a) a článok 47; rozhodnutie Rady 2014/119/SZBP, zmenené a doplnené rozhodnutiami 2015/143/SZBP a 2015/364/SZBP; nariadenie Rady č. 208/2014, zmenené a doplnené nariadeniami 2015/138 a 2015/357]

3.      Akty inštitúcií – Odôvodnenie – Povinnosť – Rozsah – Reštriktívne opatrenia prijaté voči určitým osobám a subjektom s ohľadom na situáciu na Ukrajine – Zmrazenie finančných prostriedkov osôb zapojených do sprenevery verejných finančných prostriedkov – Rozhodnutie prijaté v súvislostiach známych dotknutej osobe, ktoré jej umožňujú pochopiť rozsah opatrenia prijatého voči nej – Prípustnosť stručného odôvodnenia – Hranice – Odôvodnenie, ktoré nemôže pozostávať zo všeobecnej a šablónovitej formulácie

[Článok 296 ZFEÚ; Charta základných práv Európskej únie, článok 41 ods. 2 písm. c); rozhodnutie Rady 2014/119/SZBP, zmenené a doplnené rozhodnutiami 2015/143/SZBP a 2015/364/SZBP; nariadenie Rady č. 208/2014, zmenené a doplnené nariadeniami 2015/138 a 2015/357]

4.      Právo Európskej únie – Hodnoty a ciele Únie – Hodnoty – Dodržiavanie zásad právneho štátu – Právny štát – Pojem

(Články 2 a 49 ZEÚ)

5.      Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté voči určitým osobám a subjektom s ohľadom na situáciu na Ukrajine – Zmrazenie finančných prostriedkov osôb zodpovedných za spreneveru ukrajinských štátnych finančných prostriedkov – Sprenevera štátnych finančných prostriedkov – Pojem – Skutok sprenevery štátnych prostriedkov alebo aktív spôsobilý zasiahnuť do inštitucionálnych a právnych základov Ukrajiny a do dodržiavania zásad právneho štátu v tejto krajine

[Rozhodnutie Rady 2014/119/SZBP, článok 1 ods. 1 písm. a), zmenené a doplnené rozhodnutím 2015/143/SZBP]

6.      Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté voči určitým osobám a subjektom s ohľadom na situáciu na Ukrajine – Zmrazenie finančných prostriedkov osôb zapojených do sprenevery verejných finančných prostriedkov – Obmedzenie práva vlastniť majetok – Porušenie zásady proporcionality – Neexistencia – Porušenie práva na dobré meno – Neexistencia

[Charta základných práv Európskej únie, článok 17; rozhodnutie Rady 2014/119/SZBP, zmenené a doplnené rozhodnutiami 2015/143/SZBP a 2015/364/SZBP; nariadenie Rady č. 208/2014, zmenené a doplnené nariadeniami 2015/138 a 2015/357]

1.      Hoci Rada disponuje širokou mierou voľnej úvahy, pokiaľ ide o všeobecné kritériá, ktoré treba pri prijímaní reštriktívnych opatrení zohľadniť, účinnosť súdneho preskúmania zaručená v článku 47 Charty základných práv Európskej únie vyžaduje, aby sa súd Únie pri preskúmaní zákonnosti dôvodov, o ktoré sa opiera rozhodnutie zapísať meno určitej osoby na zoznam osôb, na ktoré sa uplatňujú reštriktívne opatrenia, alebo ho tam ponechať, uistil o tom, či sa toto rozhodnutie, ktoré má, pokiaľ ide o túto osobu, individuálny dosah, opiera o dostatočne silný skutkový základ. To zahŕňa overenie skutočností uvádzaných v zhrnutí dôvodov uvedeného rozhodnutia tak, aby súdne preskúmanie nebolo obmedzené len na abstraktné posúdenie pravdepodobnosti uvádzaných dôvodov, ale aby sa týkalo otázky, či sú tieto dôvody, alebo aspoň jeden z nich, ktorý je sám osebe dostatočný na odôvodnenie tohto rozhodnutia, dostatočne presne a konkrétne podložené.

Začatie súdneho konania v zmysle vnútroštátneho trestného poriadku a prípadné prijatie predbežných opatrení na vnútroštátnej úrovni môžu byť v tejto súvislosti dôležité nepriame dôkazy na účely preukázania existencie skutkov, ktoré odôvodňujú prijatie reštriktívnych opatrení na úrovni Únie, a na účely posúdenia potreby prijatia takých opatrení, aby boli zaručené účinky postupov vnútroštátnych orgánov. Nič to však nemení na tom, že prijatie reštriktívnych opatrení patrí do právomoci Rady, ktorá samostatne rozhoduje o tom, či je vzhľadom na ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky nutné a vhodné prijať také opatrenia bez ohľadu na návrh, ktorý v tomto zmysle podajú orgány dotknutej tretej krajiny, či akékoľvek iné opatrenia, ktoré tieto orgány prijmú na vnútroštátnej úrovni, a to pod podmienkou, že sa opiera o pevný skutkový základ.

V prípade pochybností je úlohou príslušného orgánu Únie, aby preukázal dôvodnosť dôvodov uplatňovaných proti dotknutej osobe, pričom táto osoba nie je povinná predložiť opačné dôkazy svedčiace o neexistencii ich dôvodnosti.

(pozri body 36, 44, 99, 119, 120)

2.      Rešpektovanie práva na obhajobu, ktoré je zakotvené v článku 41 ods. 2 písm. a) Charty základných práv Európskej únie, ktorá má podľa Zmluvy o EÚ rovnakú právnu silu ako Zmluvy, zahŕňa právo byť vypočutý a právo na prístup k spisu, zatiaľ čo právo na účinnú súdnu ochranu, ktoré je zaručené v článku 47 Charty, vyžaduje, aby dotknutá osoba mala možnosť zoznámiť sa s dôvodmi, na ktorých sa zakladá rozhodnutie prijaté voči nej. Z toho vyplýva, že v rámci prijatia rozhodnutia o ponechaní zápisu mena osoby, subjektu alebo orgánu na zozname osôb, subjektov alebo orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, musí Rada rešpektovať právo tejto osoby, tohto subjektu alebo tohto orgánu byť vypočutý predtým, ako voči nemu v rozhodnutí o zápise do zoznamu použije nové skutočnosti, konkrétne skutočnosti, ktoré nie sú uvedené v pôvodnom rozhodnutí o zápise do tohto zoznamu.

Pokiaľ mal žalobca prístup k informáciám a dôkazom, ktoré podporili Radu v zachovaní reštriktívnych opatrení voči nemu, a mohol včas predložiť pripomienky, nemožno dospieť k záveru, že bolo porušené právo žalobcu na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu.

(pozri body 55, 56, 59, 61)

3.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 65 – 71)

4.      Dodržiavanie zásad právneho štátu je jedna z popredných hodnôt, na ktorých je založená Únia, ako to vyplýva z článku 2 ZEÚ, ako aj z preambuly Zmluvy o EÚ a preambuly Charty základných práv Európskej únie. Rešpektovanie právneho štátu je okrem toho podľa článku 49 ZEÚ podmienkou pristúpenia k Únii. Pojem „právny štát“ je zakotvený aj v preambule Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv.

Judikatúra Súdneho dvora a Európskeho súdu pre ľudské práva, ako aj činnosť Rady Európy cez Európsku komisiu pre demokraciu prostredníctvom práva poskytuje demonštratívny výpočet zásad a noriem, ktoré môže zahŕňať pojem právny štát. Patria medzi ne zásady legality, právnej istoty a zákazu svojvôle výkonnej moci; nezávislých a nestranných súdov; účinného súdneho preskúmania, vrátane dodržiavania základných práv a rovnosti pred zákonom. V kontexte vonkajšej činnosti Únie niektoré právne nástroje ako nariadenie č. 1638/2006, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia zriaďujúce nástroj európskeho susedstva a partnerstva, uvádzajú okrem iného aj boj proti korupcii ako zásadu spadajúcu pod pojem právny štát.

(pozri body 87, 88)

5.      Hoci nemožno vylúčiť, že určité správanie súvisiace so spreneverou štátnych prostriedkov môže ohroziť právny štát, nemožno pripustiť, aby dôvodom zásahu Únie s cieľom posilniť a podporiť právny štát v tretej krajine v rámci jej právomoci v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky bol akýkoľvek prípad sprenevery štátnych prostriedkov spáchaný v tejto krajine. Na to, aby bolo možné konštatovať, že sprenevera štátnych prostriedkov môže odôvodniť činnosť Únie v rámci SZBP vychádzajúcu z cieľa spočívajúceho v upevňovaní a podporovaní právneho štátu, je prinajmenšom nevyhnutné, aby vytýkané skutočnosti boli spôsobilé ohroziť inštitucionálne a právne zásady dotknutej krajiny.

V súvislosti s kritériom zápisu, ako je uvedené v článku 1 ods. 1 písm. a) rozhodnutia 2014/119/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine, zmeneného a doplneného rozhodnutím 2015/143/SZBP, vzťahujúceho sa predovšetkým na osoby identifikované ako osoby zodpovedné za spreneveru ukrajinských štátnych finančných prostriedkov, možno takéto kritérium považovať za v súlade s právnym poriadkom Únie iba v rozsahu, v akom mu možno pripísať význam, ktorý je obsiahnutý v normách vyššej právnej sily, ktoré musí dodržiavať, a konkrétne, s cieľom spočívajúcim v posilnení a podpore právneho štátu na Ukrajine. Taký výklad navyše umožňuje rešpektovať širokú mieru voľnej úvahy, ktorú má Rada pri vymedzovaní všeobecných kritérií zápisu do zoznamu, a zároveň zaručiť v zásade úplné preskúmanie zákonnosti aktov Únie z hľadiska základných práv. Uvedené kritérium treba teda vykladať v tom zmysle, že sa nevzťahuje abstraktne na akúkoľvek spreneveru štátnych prostriedkov, ale vzťahuje sa skôr na spreneveru štátnych prostriedkov alebo aktív, ktorá so zreteľom na hodnotu spreneverených prostriedkov alebo aktív alebo ich druh či okolnosti, za ktorých k tejto sprenevere došlo, prinajmenšom môže viesť k ohrozeniu inštitucionálnych a právnych základov Ukrajiny, a to najmä k porušeniu zásad zákonnosti, zákazu svojvôle exekutívy, účinného súdneho preskúmania a rovnosti pred zákonom, a v konečnom dôsledku k ohrozeniu rešpektovania zásad právneho štátu v tejto krajine. Takto vykladané kritérium zápisu do zoznamu je primerané relevantným cieľom Zmluvy o EÚ a je s nimi v súlade.

(pozri body 89 – 91)

6.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 130 – 135)